ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑ

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης

06 Ιουνίου 2018

Στις 24 Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη δέσμη προτάσεων για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα νέα μέτρα, τα οποία αποτελούν μέρος του Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε. για την Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και το οποίο δημοσιεύθηκε στις 8 Μαρτίου, είναι τα εξής:

• Πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ενός πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων.
• Πρόταση κανονισμού σχετικά με τις δημοσιεύσεις για τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους που σχετίζονται με την αειφορία, ως τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341.
• Πρόταση κανονισμού σχετικά με τους δείκτες αναφοράς για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αλλά και για τους δείκτες για τον θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ως τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011.
• Διαβούλευση για την παροχή καλύτερων συμβουλών στους πελάτες σχετικά με τη βιωσιμότητα.

1. Πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ενός πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων

Η πρόταση στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος ταξινόμησης της Ε.Ε. («ταξινομία») που θα καθορίζει κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη. Είναι το πρώτο βήμα για την δημιουργία μιας σαφούς εικόνας των δραστηριοτήτων και των επενδύσεων που θα θεωρούνται βιώσιμες, όπως και για την χρήση μιας κοινής γλώσσας. Επίσης, θα αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική θέσπιση προτύπων και σημάτων για τα βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η διοχέτευση περισσότερων ροών κεφαλαίων προς τις βιώσιμες επενδύσεις για την επίτευξη μιας αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

2. Πρόταση κανονισμού σχετικά με τις δημοσιεύσεις για τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους που σχετίζονται με την αειφορία, ως τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341

Ο προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί στη βελτίωση των απαιτήσεων δημοσίευσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι θεσμικοί επενδυτές ενσωματώνουν παράγοντες όπως το περιβάλλον, η κοινωνία και η διακυβέρνηση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις καθώς και στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. Οι θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να γνωστοποιούν τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις τους ευθυγραμμίζονται με τους προαναφερθέντες παράγοντες και να είναι διαφανείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνονται με αυτά τα καθήκοντα. Οι ειδικότερες απαιτήσεις θα προσδιοριστούν περαιτέρω με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, οι οποίες θα εγκριθούν από την Επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο.

3. Πρόταση κανονισμού σχετικά με τους δείκτες αναφοράς για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αλλά και για τους δείκτες για τον θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ως τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

Οι προτεινόμενοι κανόνες στοχεύουν στη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας δεικτών, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν το δείκτη αναφοράς για τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ή μια έκδοση των τυποποιημένων δεικτών «χωρίς άνθρακα» και τους δείκτες αναφοράς για τον θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό το νέο πρότυπο αγοράς θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το ενεργειακό αποτύπωμα των εταιρειών και να παρέχει καλύτερη πληροφόρηση στους επενδυτές. Ενώ ο δείκτης για τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα βασίζεται σε έναν τυποποιημένο δείκτη που αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ο δείκτης που αναφέρεται στον θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές άνθρακα θα επιτρέπει την καλύτερη ευθυγράμμιση ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 ° C.

4. Διαβούλευση για την παροχή καλύτερων συμβουλών στους πελάτες σχετικά με τη βιωσιμότητα

Στο πλαίσιο της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II) και της Οδηγίας IDD (Insurance Distribution Directive) για την διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, η Επιτροπή εξέδωσε σχέδια τροπολογιών στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με στόχο να συμπεριληφθούν οι προβληματισμοί για το περιβάλλον, την κοινωνία και την διακυβέρνηση στις συμβουλές που προσφέρουν οι επενδυτικές εταιρείες και οι ασφαλιστές σε μεμονωμένους πελάτες. Σύμφωνα με τις Αρχές για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας, μπορούν να υποβάλλονται σχόλια σχετικά με τις σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις έως τις 21 Ιουνίου 2018. Η διαβούλευση αποβλέπει στην αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών για τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους ασφαλιστές όταν συμπεριλαμβάνουν τους τρεις παραπάνω παράγοντες στην επικοινωνία με τους πελάτες τους.

Επόμενα βήματα

Οι προτάσεις για τους κανονισμούς θα συζητηθούν άμεσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή ζητά από τους ενδιαφερόμενους την υποβολή σχολίων σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II) και της Οδηγίας IDD περί διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων.

Μετά την έγκριση από τους συννομοθέτες του κανονισμού για την ταξινόμηση της βιωσιμότητας στην Ε.Ε., η Επιτροπή θα δημιουργήσει ευρωπαϊκά οικολογικά σήματα για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και θα διερευνήσει πιθανά μέτρα για την ενσωμάτωση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στις απαιτήσεις για την προληπτική εποπτεία, σύμφωνα με την ταξινόμηση της Ε.Ε..

Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την πρότασή της για έλεγχο της καταλληλότητας των νομοθεσιών της Ε.Ε. σχετικά με τις δημόσιες εταιρικές εκθέσεις (προς το παρόν «τρέχει» ήδη μία διαβούλευση) και σκοπεύει να τροποποιήσει τις μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Επιτροπή θα εγκρίνει επίσης μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για τις εκδόσεις πράσινων ομολόγων και θα δημοσιεύσει μια περιεκτική μελέτη σχετικά με τις αξιολογήσεις και την έρευνα για την αειφορία.

Πηγές για περαιτέρω πληροφόρηση
Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Εγχειρίδια ερωτήσεων και απαντήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Βιώσιμη Χρηματοδότηση
• Πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ενός πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
• Πρόταση κανονισμού για τις δημοσιεύσεις σχετικά με τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους για την αειφορία, ως τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341
• Πρόταση κανονισμού σχετικά με τους δείκτες αναφοράς χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τους δείκτες που αφορούν τον θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές άνθρακα, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011
• Πρόταση και διαβούλευση για τις προϋποθέσεις της Οδηγίας MiFID II για την καταλληλότητα των παρεχόμενων επενδυτικών συμβουλών
• Πρόταση και διαβούλευση για τις τροποποιήσεις στην διανομή των επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται στην ασφάλιση

Ιστορικό

Κατόπιν των Στόχων που έθεσε ο ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη, της Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα, την ενέργεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη επενδυτική πολιτική αλλά και της Συμφωνίας του Παρισιού, το Σχέδιο Δράσης για τη Χρηματοδότηση της Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελεί ένα επιπλέον βήμα προς μια πιο βιώσιμη πορεία για την Ευρωπαϊκή οικονομία. Σημαντικό βήμα αυτής της μακροπρόθεσμης διαδικασίας αποτελεί η δημιουργία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για τα Βιώσιμα Χρηματοοικονομικά, η οποία παρουσίασε τια ακόλουθες πέντε σημαντικές προτεραιότητες στην τελική της έκθεση (που δημοσιεύθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2018):

• Καθιέρωση μιας κοινής ταξινόμησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
• Δημιουργία ευρωπαϊκών σημάτων για τα πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα
• Αποσαφήνιση των καθηκόντων που θα έχουν ως προς τη βιωσιμότητα οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι θεσμικοί επενδυτές
• Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις απαιτήσεις για προληπτική εποπτεία
• Ενίσχυση της διαφάνειας στις εταιρικές αναφορές

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)