ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Δικαιοσύνης για το ενέχυρο και τη σύσταση Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων | Δημόσια Διαβούλευση

22 Μαΐου 2024

Την 16/05/2024 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο και σύσταση Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων»
Η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών δημοσίευσε σχόλια στο σχέδιο νόμου και στα επιμέρους άρθρα, τα οποία και παραθέτουμε.
_ _ _ _ _ _ _ _
#Update:
Μπορείτε να δείτε την παρέμβαση του Προέδρου της ΕΝΒΕΙΣΕΤ, Αθανάσιου Κουλορίδα στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και στον Ανέστη Ντόκα, ΕΔΩ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για την εξασφάλιση: α) χρηματικών και μη απαιτήσεων, όπως ορίζεται στον παρόντα, β) απαιτήσεων από συμβάσεις που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, στις οποίες συμβαλλόμενο είναι το ελληνικό δημόσιο, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Σχόλιο ΕΝΕΙΣΕΤ:
Δεν είναι νομοτεχνικά και δογματικά σωστή η υιοθέτηση ενός συστήματος δημοσιότητας μόνο για τα βάρη και όχι για τη μετάθεση της κυριότητας. Στα ακίνητα καταχωρούνται όλες οι μορφές εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Στα κινητά θα έχουμε το οξύμωρο το μείζον να μην είναι αντικείμενο δημοσιότητας και το ελάσσον να είναι.
Προφανώς δεν προτείνουμε να υπάρχει δημοσιότητα για όλα αλλά επισημαίνουμε την αστοχία της ρύθμισης. Πρόκειται για μια απολύτως πρόχειρη άσκηση με καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα αν αναλογιστεί κανείς τα αναλογικά τέλη που θα ζητούνται για ιδιωτικές συναλλαγές που μέχρι σήμερα δεν επιβαρύνονταν με κάποια τέλος πέρα του κόστους επίδοσης. Αναλυτικότερα σχόλια – ερωτήματα κατωτέρω σε κάθε ενότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΝΕΧΥΡΟ ΕΠΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Άρθρο 5 Ενέχυρο σε απαίτηση – Συστατικός Τύπος – Έκταση

Σχόλιο ΕΝΕΙΣΕΤ:

Αν ο δικαιοπολιτικός λόγος της μη καταχώρισης των ενέχυρων επί τραπεζικών καταθέσεων είναι το τραπεζικό απόρρητο πώς αυτό κάμπτεται όταν η ενεχύρασης γίνεται από τρίτο ή όταν η ενεχύρασης από τράπεζα γίνεται σε λογαριασμό άλλης τράπεζας;
Η διάταξη καταλαμβάνει την καταπιστευτική εκχώρηση απαίτησης; Υποστηρίζεται ότι εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί ενεχύρου πλην της περίπτωσης της εκχώρησης του νδ του 1923.
Η διάταξη καταλαμβάνει απαιτήσεις ενσωματωμένες σε αξιόγραφα ή χρεόγραφα; (πχ ενεχυρίαση επιταγής;)

Άρθρο 9 Ικανοποίηση ενεχυρούχου δανειστή

Σχόλιο ΕΝΕΙΣΕΤ:
3. Αν επιβληθεί από τρίτο κατάσχεση στην ενεχυρασθείσα απαίτηση, ο οφειλέτης οφείλει να γνωστοποιήσει την ύπαρξη ενεχύρου με την κατά το άρθρο 985 ΚΠολΔ δήλωσή του:
Δεν κάνει ο οφειλέτης δήλωση με το 985 αλλά ο τρίτος!
Τι νόημα έχει η επανάληψη της διάταξης του 985 αποσπασματικά; Τι παραπάνω θέλετε να προβλέψετε εδώ!
Τι νόημα έχει τότε η δημοσιότητα αν και πάλι είναι ζήτημα δήλωσης. Δλδ παρά την καταχώριση του ενεχύρου στο μητρώο αν ο τρίτος δεν το αναφέρει στη δήλωση θα ευθύνεται προσωπικά;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΝΕΧΥΡΟ ΕΠΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Άρθρο 11 Ενέχυρο σε ονομαστικές μετοχές

Σχόλιο ΕΝΕΙΣΕΤ:
Θα πρέπει να εξαιρεθεί σε κάθε περίπτωση από την εφαρμογή του νόμου η σύσταση ενεχύρου σε εισηγμένες κινητές αξίες (μετοχές και ομόλογα). Αφενός υπάρχει ήδη καταχώριση στο ΣΑΤ, οπότε εισάγεται διπλή απαίτηση. Αφετέρου υπάρχει χρηματιστηριακό απόρρητο συναλλαγών. Πλέον η ταχύτητα και η ασφάλεια των εγγραφών χρηματιστηριακών συναλλαγών δεν επιτρέπουν την εισαγωγή εξωγενών κινδύνων και διατυπώσεων στο σύστημα των χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Επιπλέον υπάρχουν πολλές άλλες νομοτεχνικές αστοχίες και πρακτικά ζητήματα.
1. Αν και οι δύο καταχωρίσεις είναι όρος του ενεργού για τη σύσταση του ενέχυρο πότε ολοκληρώνεται η σύσταση; Αν δεν γίνεται η καταχώριση στο ΣΑΤ θα ισχύει το ενέχυρο; Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να υπάρχουν δύο αρχεία με διαφορετικές εγγραφές! Τι θα γίνει αν ανάμεσα στις δύο καταχωρίσεις στο μητρώο και στο ΣΑΤ μεταβιβαστούν οι μετοχές;
2. Δεν είναι νόμιμη η υποχρέωση καταβολής διπλών τελών για το ίδιο πράγμα. Τέλη για καταχώριση στο μητρώο και τέλη και στο ΣΤΑ.
3. Η διάταξη αφορά μόνο σε ονομαστικές μετοχές αλλά υπάρχουν και άλλες εισηγμένες κινητές αξίες όπως οι ομολογίες. Αυτές δεν θα χρειάζονται καταχώριση στο ΣΑΤ; (πχ ομόλογα)
4. Οι εισηγμένες κινητές αξίες τηρούνται και μέσω συλλογικών λογαριασμών στα ηλεκτρονικά αρχεία τυχόν διαμεσολαβητών (omnibus accounts). Στις περιπτώσεις αυτές ο νόμος προβλέπει τη σύσταση ενεχύρου με επίδοση στο διαμεσολαβητή της σύμβασης ενεχύρου. Τι γίνεται με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ 5 του ν. 4569/2018: «5. Για τη λογιστική εγγραφή δικαιώματος ενεχύρου ή άλλης επιβάρυνσης επί κινητών αξιών τηρούμενων σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω διαμεσολαβητή απαιτείται επίδοση της σχετικής σύμβασης στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή στο διαμεσολαβητή, αντίστοιχα, κατά τα άρθρα 122 επ. Κ.Πολ.Δ.. …; Δεν καταργείται άρα ισχύει, οπότε πώς συστήνεται ενέχυρο σε κινητή αξία που τηρείται σε συλλογικό λογαριασμό;
5. Τι γίνεται με τις μετοχές που τηρούνται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού; Εκεί σχέδιο νόμου προβλέπει άλλες διατυπώσεις σύστασης εμπράγματης ασφάλειας; Πώς συνάδει με την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT) και το tokenization η υποχρέωση καταχώρισης σε εξωγενές του συστήματος DLT αρχείο ως προϋπόθεση της νομιμότητας σύστασης του δικαιώματος;
Τα ανωτέρω σε μεγάλο βαθμό ισχύουν και για τις μη εισηγμένες μετοχές. Πολύ περισσότερο που δεν τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις του 4548/2018 τόσο για τις μετοχές όσο και τις ομολογίες. Πρόκειται για μια απολύτως πρόχειρη άσκηση με καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα αν αναλογιστεί κανείς τα αναλογικά τέλη που θα ζητούνται για ιδιωτικές συναλλαγές που μέχρι σήμερα δεν επιβαρύνονταν με κάποια τέλος πέρα του κόστους επίδοσης.

Άρθρο 12 Ενέχυρο σε λοιπές μορφές εταιρικών συμμετοχών

Σχόλιο ΕΝΕΙΣΕΤ:
Η διατύπωση είναι διαφορετική στο παρόν άρθρο. Τελικά η καταχώριση στο μητρώο είναι όρος του ενεργού της σύστασης του ενεχύρου ή όχι; Από πότε ισχυροποιείται το ενέχυρο; Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί επιφύλαξη για διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Πχ αν το καταστατικό ορίζει ποιος ασκεί τα δικαιώματα δεν μπορούν τα μέρη με συμφωνία να αποκλίνουν από τη ρύθμιση αυτή.
Στην περίπτωση της μεταβιβαστής εταιρικής μερίδας γίνεται αναφορά σε υποχρέωση καταχώρησης της ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ στο ΓΕΜΗ…. Τι εννοεί η διάταξη; Και εδώ διπλή καταχώριση; Ποιο το νόημα;

Άρθρο 14 Ενέχυρο κινητών αξιών

Σχόλιο ΕΝΕΙΣΕΤ:
Σε αυτό το άρθρο δεν προβλέπεται καν καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο παρά το γεγονός ότι στο άρθρο 17 περιλαμβάνεται στα άρθρα για τα οποία απαιτείται υποχρεωτική καταχώριση στο μητρώο. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή η καταχώριση δεν είναι όρος του ενεργού;
Δεν υπάρχει άλλου αναφορά στο σχέδιο νόμου για τις ομολογίες του ν. 4548/2018, οπότε εφαρμόζεται αυτή η διάταξη; Αν ναι, με δεδομένο ότι πχ για τις ομολογίες ο 4548/2018 έχει ειδικές διατάξεις τι ισχύει για τις ομολογίες; Αυτή η διάταξη ή οι διατάξεις του ν. 4548/2018; Ποια είναι η έννοια της εφαρμογής του άρθρου 5 περί εκχώρησης απαίτησης; Δηλαδή θα ισχύουν τα όσα ισχύουν στις επιμέρους διατάξεις και οι διατάξεις του άρθρου 5 για την εκχώρηση της υποκείμενης απαίτησης; Αν ισχύει κάτι τέτοιο, ποια η έννοια της αξιογραφικής ενσωμάτωσης;
Στις εισηγμένες ομολογίες τι ισχύει; Εκεί ο νόμος 4569/2018 έχει συγκεκριμένες ρυθμίσεις. δεν εφαρμόζονται αυτές αφού ο παρών νόμος είναι νεότερος;
Η παραπομπή στο άρθρο 991Α του ΚΠολΔ είναι εντελώς άσχετη. Η διάταξη του 991Α αφορά αποκλειστικά άυλους τίτλους που στο Ελληνικό δικαϊκό σύστημα είναι υποχρεωτικά καταχωρημένοι σε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων. Δεν μπορεί να τύχει αναλογικής εφαρμογής σε μη εισηγμένα χρηματοπιστωτικά μέσα. εξάλλου ποιο το νόημα της επανάληψης…

Άρθρο 20 Έλεγχος εγγραπτέων πράξεων και δικαιολογητικών – Άρνηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων

Σχόλιο ΕΝΕΙΣΕΤ:
Η διαδικασία θα οδηγήσει σε τεράστια καθυστέρηση στη σύσταση ενέχυρων και την ολοκλήρωση συναλλαγών για τις οποίες προϋπόθεση είναι η σύσταση του ενεχύρου! Θα είναι σε θέση η καταχώριση να γίνεται αυθημερόν; Αν όχι το νομοσχέδιο συνιστά αποτυχία από τη σύλληψη του καθώς θα δυσχεράνει αντί να διευκολύνει τις συναλλαγές!

Άρθρο 22 Τέλη

Σχόλιο ΕΝΕΙΣΕΤ:
Να προβλεφθούν μόνο πάγια τέλη και όχι αναλογικά.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το ΣΝ:

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
DOTSOFT
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
DOTSOFT
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)