ΔΡΑΣΕΙΣ

EUROPEANISSUERS
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρατηρήσεις της EuropeanIssuers σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδιασμού ενός πλαισίου βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης

26 Οκτωβρίου 2020

Στις 8 Οκτωβρίου, η EuropeanIssuers, στο ΔΣ της οποίας μετέχει και η ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ., υπέβαλε τα σχόλια της στο κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδιασμού ενός πλαισίου βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης.

Στην απάντησή της, η EuropeanIssuers υποστήριξε την ιδέα της βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης και τη σχέση μεταξύ της βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης και της δημιουργίας μακροπρόθεσμων αξιών, ενώ συμφώνησε με τον ισχυρισμό ότι οι πρακτικές αειφορίας συμβάλλουν στη συμφιλίωση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής προόδου και της περιβαλλοντικής προστασίας.

Ωστόσο, η EuropeanIssuers εκφράζει την διαφωνία της με τα συμπεράσματα της μελέτης σχετικά με τα διευθυντικά καθήκοντα, στα οποία έχει βασιστεί η διοργανική συμφωνία, και η οποία στηρίζεται στην αντίληψη ότι οι εταιρείες τείνουν να ευνοούν την βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση του κέρδους των μετόχων εις βάρος της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής τους. Ως εκ τούτου, η EuropeanIssuers επισημαίνει τα μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με το δείγμα της μελέτης και τα προβλήματα που προκύπτουν από διάφορες ουσιαστικές παρατηρήσεις επί των συμπερασμάτων της μελέτης.

Σε σχέση με τα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα μέσω της αλυσίδας αξίας, η EuropeanIssuers υπογράμμισε τα κύρια σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η επίδραση των μέτρων στην ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ, η σημασία της διατήρησης της ασφάλειας δικαίου και της αναλογικότητας των μέτρων, η εφαρμογή και η διατήρηση της αρχής του επιχειρηματικού απορρήτου, καθώς και η διασφάλιση ότι οι εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ δεν θα ευθύνονται για ζημιές που θα προκύπτουν στην αλυσίδα εφοδιασμού, εκτός εάν έχουν προκαλέσει άμεσα ή δολίως τη ζημία αυτήν.

Όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να λάβουν υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών και τους κινδύνους για την εταιρική βιωσιμότητα, τις επιπτώσεις και τις ευκαιρίες για την εταιρική στρατηγική, η EuropeanIssuers επισημαίνει το εταιρικό συμφέρον, τους κινδύνους για την βιωσιμότητα, τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και την ευθύνη.

Όσον αφορά το εταιρικό συμφέρον, η EuropeanIssuers συστήνει την καλύτερη αξιολόγηση του συνολικού πλαισίου διακυβέρνησης, το οποίο δεν περιορίζεται στις νομικές διατάξεις αλλά περιλαμβάνει επίσης την νομολογία και τους κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης που μπορούν εξίσου και τα δύο να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται με την πάροδο του χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών.
Όσον αφορά τους κινδύνους για την αειφορία, η EuropeanIssuers προτείνει, σε πειραματική φάση ,την σύνταξη ενός εγγράφου με κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το διοικητικό συμβούλιο.ψ. Επίσης, κατά την EuropeanIssuers, δεν θα ήταν επιθυμητή οποιαδήποτε απόπειρα τυποποίησης των ισχυουσών βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται από τις εταιρείες και τους επενδυτές.

Όσον αφορά την αμοιβή των διευθυντικών στελεχών, η EuropeanIssuers τονίζει στην απάντησή της ότι η εταιρεία πρέπει να είναι αυτή που θα αποφασίζει ποια είναι τα ποιοτικά ή ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης που ταιριάζουν καλύτερα στη βιώσιμη στρατηγική της εταιρείας και να πληροφορεί τους επενδυτές αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής αυτών των κριτηρίων και με το βαθμό επίτευξης των επιμέρους στόχων.
Τέλος, όσον αφορά τα μέτρα για το καθεστώς αστικής ευθύνης, η EuropeanIssuers προτείνει οι σχετικές αποφάσεις να λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, δεδομένων των διαφορετικών καθεστώτων που ισχύουν μεταξύ των κρατών μελών.

Μπορείτε να δείτε το σχετικο αρχείο παρακάτω:

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)