Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η μη κερδοσκοπική ένωση νομικών προσώπων με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (εφεξής «ΕΝΕΙΣΕΤ»), υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνης επεξεργασίας, σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΓΚΠΔ) και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν, σας παρέχει με το παρόν έντυπο ενημέρωση σχετικά με την εκ μέρους της επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και, ειδικότερα σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργάζεται, τη νομιμότητα και τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα πρόσωπα στα οποία τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν, τον τρόπο και τον χρόνο φύλαξης τους, καθώς και με τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων της σχετικής επεξεργασίας.

Ι. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, ιδιότητα.
Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου.

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Η ΕΝΕΙΣΕΤ δεν απευθύνεται σε ανήλικους και δεν επιθυμεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων (δηλαδή προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους). Επειδή όμως είναι αδύνατο να διασταυρώνεται και να επαληθεύεται η ηλικία των χρηστών του Ιστοτόπου μας, παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων, σε περίπτωση που διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων, να ειδοποιούν αμέσως την ΕΝΕΙΣΕΤ, προκειμένου να προβαίνει στην άμεση διαγραφή τους. Η ΕΝΕΙΣΕΤ δεσμεύεται να διαγράφει αμέσως τυχόν προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της.

ΙΙ. ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς κατά την επικοινωνία σας με την ΕΝΕΙΣΕΤ και την εκ μέρους σας σχετική γνωστοποίηση (με φυσικό παρουσία, τηλεφωνικά ή/και ηλεκτρονικά). Δεδομένα είναι δυνατό να συλλέγονται και από δημοσιευμένα στοιχεία που είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο κοινό.

ΙΙΙ. ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με σκοπό την εκπλήρωση των σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας της ΕΝΕΙΣΕΤ, την εξυπηρέτηση των μελών της και την παροχή προς αυτά ολοκληρωμένης ενημέρωσης σχετικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, αλλά και με τις δράσεις της ΕΝΕΙΣΕΤ. Νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί, κατά περίπτωση, το έννομο συμφέρον της ΕΝΕΙΣΕΤ ή η παροχή συγκατάθεσης από εσάς. Ειδικότερα:

Ι. Προσωπικά δεδομένα που η ΕΝΕΙΣΕΤ συλλέγει στο πλαίσιο των σχέσεων με τα μέλη της και τους εκπροσώπους αυτών
Κατά την εγγραφή των μελών της σε αυτή, την έναρξη της σχέσης, καθώς και κατά τη διάρκεια αυτής, η ΕΝΕΙΣΕΤ επεξεργάζεται το όνομα, το επώνυμο, τον τίτλο, το email και το τηλέφωνο των νομίμων εκπροσώπων και των υπεύθυνων επικοινωνίας κάθε εταιρίας – μέλους της. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η έναρξη και διατήρηση της σχέσης της ΕΝΕΙΣΕΤ με τα μέλη της και η εξυπηρέτηση τους. Νομική βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της ΕΝΕΙΣΕΤ να εκπληρώνει απρόσκοπτα τους σκοπούς της, ερχόμενη σε επαφή με τα μέλη της, προς εξυπηρέτηση και υποστήριξή τους.

ΙΙ. Προσωπικά δεδομένα που η ΕΝΕΙΣΕΤ συλλέγει από τον Ιστότοπό της.
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
Μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ως χρήστες, επικοινωνείτε με την ΕΝΕΙΣΕΤ γνωστοποιώντας σε αυτή το όνομα, το επώνυμο, την εταιρεία, τον τίτλο, το email και το τηλέφωνό σας. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η άμεση επαφή του χρήστη με την ΕΝΕΙΣΕΤ, η βέλτιστη ανταπόκριση της ΕΝΕΙΣΕΤ προς τον χρήστη και η εξυπηρέτηση του. Νομική βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της ΕΝΕΙΣΕΤ να υποστηρίζει τα μέλη της ή τους ενδιαφερόμενους χρήστες του Ιστοτόπου.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Περιοχής Μελών.
Μέσω της Περιοχής Μελών, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει τα στοιχεία του ώστε να εγγραφεί ως μέλος της ΕΝΕΙΣΕΤ. Τα δεδομένα που συμπληρώνονται είναι το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο, το email, η εταιρία και ο τίτλος κάθε χρήστη. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εγγραφή του χρήστη ως μέλους της ΕΝΕΙΣΕΤ και η υποστήριξη και εν γένει εξυπηρέτηση του. Νομική βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της ΕΝΕΙΣΕΤ να γνωρίζει και να είναι σε θέση να ταυτοποιεί τα μέλη της και να παρέχει σε αυτά υπηρεσίες.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη χρήση cookies.
Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα στον Ιστότοπό μας, όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP), το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στον Ιστότοπό μας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η βελτίωση της λειτουργικότητα του Ιστοτόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η ανάλυση της επισκεψιμότητάς του. Νομική βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας για τα προαιρετικά cookies και το έννομο συμφέρον της ΕΝΕΙΣΕΤ για τα απολύτως απαραίτητα cookies, τα οποία νόμιμα χρησιμοποιούνται χωρίς να απαιτείται συγκατάθεση του υποκειμένου. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που τυγχάνουν επεξεργασίας κατόπιν συγκατάθεσής τους, τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.
Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχουν μόνο οι υπάλληλοι της ΕΝΕΙΣΕΤ στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους, οι οποίοι δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας.

IV. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ΕΝΕΙΣΕΤ μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας σε:

α) τρίτα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται ή/και στα οποία έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά, την εκτέλεση δραστηριοτήτων/λειτουργιών της,
β) κάθε πρόσωπο στο οποίο η διαβίβαση επιβάλλεται να διενεργηθεί, δυνάμει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ή βάσει δικαστικής απόφασης και
γ) εν γένει οποιαδήποτε δημόσια, διοικητική, εποπτική, δικαστική, εισαγγελική ή άλλη Αρχή και/ή Υπηρεσία, κατά την άσκηση των νόμιμων καθηκόντων της.

V. ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. (ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ) Ή ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ;
Η διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σας προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας από την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό. Σε διαφορετική περίπτωση, η ΕΝΕΙΣΕΤ δύναται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, μόνο υπό τις αυστηρά προβλεπόμενες στον ΓΚΠΔ προϋποθέσεις.

VI. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία της ΕΝΕΙΣΕΤ. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή προβλέπεται συγκεκριμένη περίοδος διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Τα προσωπικά δεδομένα σας που τυγχάνουν επεξεργασίας κατόπιν συγκατάθεσής, τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.

VII. TI ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Δικαίωμα Πρόσβασης στα Δεδομένα του: Να ζητήσετε ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΕΝΕΙΣΕΤ. Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τηρεί η ΕΝΕΙΣΕΤ. Να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται και να ελέγξετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας.
β) Δικαίωμα Διόρθωσης Ανακριβών Δεδομένων: Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
γ) Δικαίωμα Διαγραφής: Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον η διατήρησή τους δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νομική βάση ή έννομο συμφέρον.
δ) Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
ε) Δικαίωμα Φορητότητας των Δεδομένων: Να ζητήσετε τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων είτε στον ίδιο είτε σε τρίτους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
στ) Δικαίωμα Ανάκλησης/Εναντίωσης: Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή που έδωσε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς η ανάκληση αυτή, να επηρεάζει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΕΝΕΙΣΕΤ, υπό τις προϋποθέσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

VIII. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟ VII ΑΝΩΤΕΡΩ;
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο email info@eneiset.gr υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Η ΕΝΕΙΣΕΤ μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει σχετικό αίτημα σας, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία.

ΙΧ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ΕΝΕΙΣΕΤ διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται τηρούνται με ασφάλεια και δεν αποκαλύπτονται ούτε διαβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός αν α) αυτός είναι εξουσιοδοτημένος από την ΕΝΕΙΣΕΤ να λαμβάνει και επεξεργάζεται τέτοιες πληροφορίες στο πλαίσιο των νομίμων δραστηριοτήτων της ΕΝΕΙΣΕΤ ή (β) η διαβίβαση διενεργείται σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση ή δικαστική απόφαση. Η ΕΝΕΙΣΕΤ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία, την προστασία και την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από κάθε παράνομη ή αθέμιτη επεξεργασία, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, εφιστάται η προσοχή των χρηστών του ιστότοπου στο γεγονός ότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι ούτε μπορεί να θεωρείται απόλυτα ασφαλής.

Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων
Σε περίπτωση που στον Ιστότοπό μας υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι ανακατευθύνουν τους χρήστες σε ιστοτόπους τρίτων, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΝΕΙΣΕΤ δεν ελέγχει ούτε φέρει ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία (θετική/αποθετική) που υποστεί ο χρήστης από την χρήση του περιεχομένου του Ιστοτόπου, αλλά και αυτών των ιστοτόπων, ούτε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Η ΕΝΕΙΣΕΤ λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε ο παρών Ιστότοπος να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τους χρήστες, παρέχοντάς τους έγκυρη, αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφόρηση.

Χ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΕΝΕΙΣΕΤ, τον χειρισμό των αιτημάτων σας και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, τηλ: +30 2106475600, contact@dpa.gr). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

ΧΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η ΕΝΕΙΣΕΤ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , η οποία είναι διαθέσιμη, όπως εκάστοτε ισχύει, στην ιστοσελίδα της www.eneiset.gr, καθώς και στα γραφεία της (Βασ. Σοφίας 82, Αθήνα), χωρίς χρέωση.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
ΙΣΙΔΩΡΑ ΦΟΥΣΚΑΡΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 82 – ΑΘΗΝΑ – 11528
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 3641742
Email: info@eneiset.gr

Tελευταία Αναθεώρηση: Οκτώβριος 2022

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)