ΔΡΑΣΕΙΣ

EUROPEANISSUERS
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Παρατηρήσεις της EuropeanIssuers στην διαβούλευση της ESMA για την Κατάχρηση Αγοράς

04 Δεκεμβρίου 2019

Στις 29 Νοεμβρίου 2019, καταληκτική ημερομηνία του κειμένου διαβούλευσης (ΘΕΣΕΙΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – 2019.11.13 Διαβούλευση της ESMA για την αναθεώρηση του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς) της ESMA, η EuropeanIssuers υπέβαλε τα σχόλια της σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για την κατάχρηση αγοράς. Η διαβούλευση αποτελούσε έρευνα που περιλάμβανε 71 ερωτήσεις απευθυνόμενες σε ενδιαφερόμενους φορείς. Παρότι η ESMA θίγει ορισμένα σημαντικά ζητήματα, επισημαίνεται ότι η αναθεώρηση του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (MAR) απαιτεί μια ευρύτερη προσέγγιση που να εξισορροπεί καλύτερα τα συμφέροντα των εκδοτών για την προστασία της επιχείρησής τους και την ανάγκη των επενδυτών για πλήρη και άμεση διαφάνεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η EuropeanIssuers συμπεριέλαβε στην απάντηση της ορισμένα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου οι Ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές να καταστούν ελκυστικότερο μέσο χρηματοδότησης για τις εισηγμένες εταιρείες. Μεταξύ άλλων, εγείρονται τα ακόλουθα:

Ο νομοθέτης πρέπει να επαναθεωρήσει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του MAR σε άλλες αγορές πέραν των ρυθμιζόμενων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία των νέων μικρών αγορών σε ένα περιβάλλον χαλαρότερης νομοθεσίας. Το πρόγραμμα για την εισαγωγή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αν και θετικό βήμα, κρίνεται ως ελλιπές υποκατάστατο των νέων αγορών που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2014.

Ο νομοθέτης θα πρέπει να αναζητήσει τους τρόπους για να διευκρινιστεί (και να περιοριστεί) ο όρος “εμπιστευτικές πληροφορίες”, προκειμένου να καταστήσει την συμμόρφωση πιο εύκολη για τους εκδότες και να μειώσει περαιτέρω την πιθανότητα καθυστέρησης της γνωστοποίησης λόγω καταχρηστικών πρακτικών της αγοράς. Όλες οι ενώσεις-μέλη της EuropeanIssuers έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο διευρυμένος ορισμός των “εμπιστευτικών πληροφοριών” έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα όσον αφορά i) τον προσδιορισμό του πότε μια πληροφορία είναι εμπιστευτική και ii) τον κίνδυνο δημοσίευσης πληροφοριών που δεν έχουν ωριμάσει αρκετά. Η EuropeanIssuers σκοπεύει να εργαστεί διεξοδικά στο θέμα του ορισμού για να μπορέσει να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για τον καλύτερο προσδιορισμό της “εμπιστευτικής πληροφορίας”, ενώ παράλληλα θα ενημερώνει την ESMA και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα αυτών των εσωτερικών συζητήσεων.

Επίσης, η EuropeanIssuers θεωρεί ότι πρέπει να επανεξεταστεί το καθεστώς των καταλόγων προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες (insider lists), προκειμένου να αποφευχθούν οι υπερβολικά επιβαρυντικές για τους εκδότες διαδικασίες για την συμμόρφωση τους και ταυτόχρονα να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην πρακτική τους.

Ακόμη, θα πρέπει να επανεξεταστεί το καθεστώς των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να προστατευτεί η ενδεικτική αξία των γνωστοποιήσεων.

Δυστυχώς, το έγγραφο διαβούλευσης της ESMA δεν προσφέρει αρκετή χαλάρωση όσον αφορά τα καθήκοντα συμμόρφωσης των εισηγμένων εταιρειών, αλλά μάλλον τείνει να αυξήσει ακόμη περισσότερο τα προβλήματα, καθώς προτείνει συμπληρωματικές διαδικασίες συμμόρφωσης και τεκμηρίωσης όσον αφορά την καθυστέρηση στην δημοσίευση των γνωστοποιήσεων και τις συναλλαγές των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα.

Παρότι γνωρίζουμε πως η ESMA ενεργεί επί της συγκεκριμένης αναθεώρησης βάσει εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρίνεται ότι τα παραπάνω σημεία που επισημάνθηκαν θα είναι προς όφελος της ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Πεδίο εφαρμογής

Πρέπει να υπογραμμιστεί επιπλέον το γεγονός ότι το έγγραφο διαβούλευσης έχασε μια σημαντική ευκαιρία για την αντιμετώπιση ενός από τα κρισιμότερα ζητήματα του Κανονισμού MAR σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, το οποίο έχει επεκταθεί και στους Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ, MTFs), πέρα από τις ρυθμιζόμενες αγορές.

Η επέκταση αυτή έχει αυξήσει σημαντικά τις κανονιστικές ρυθμίσεις για τις μικρότερες εταιρείες που είναι εισηγμένες σε στους ΠΜΔ, δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτές πρέπει τώρα να καταρτίζουν καταλόγους εμπιστευτικών πληροφοριών, να κοινοποιούν τις πράξεις των διαχειριστών και να συμμορφώνονται με την υποχρέωση δημοσίευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.

Πολλές μικρότερες εταιρείες εισήλθαν σε αυτές τις “νηπιακές” αγορές, επειδή θεωρούσαν ότι δεν ήταν έτοιμες να αντιμετωπίσουν ακόμη ένα αυστηρότερο κανονιστικό περιβάλλον και επιθυμούσαν να επωφεληθούν από τους ελαφρύτερους και πιο αναλογικούς κανόνες. Η επέκταση του Κανονισμού MAR στους ΠΜΔ θέτει σε κίνδυνο το επιχειρηματικό μοντέλο ορισμένων από αυτές τις αγορές, οι οποίες αναπτύχθηκαν ακριβώς για να προσελκύσουν στις κεφαλαιαγορές τις μικρές αναπτυσσόμενες εταιρείες.

Στο πρόγραμμα για την εισαγωγή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έχουν προταθεί ορισμένες απλοποιήσεις, οι οποίες όμως είναι διαθέσιμες μόνο για τις ΜμΕ που διαπραγματεύονται στις αγορές ανάπτυξης των ΜμΕ (SME growth markets). Αν και αυτό είναι χρήσιμο, παραμένει το βασικό ζήτημα του εκτεταμένου πεδίου εφαρμογής. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η εξαίρεση των μη ρυθμιζόμενων αγορών από το πεδίο εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού MAR (ιδίως όσον αφορά τους καταλόγους γνωστοποίησης και των εμπιστευτικών πληροφοριών).

Τέλος, η ESMA θα έπρεπε να διεξαγάγει έρευνα μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να επαληθευτεί το είδος της επιβολής που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές στους ΠΜΔ, κατόπιν της επέκτασης των κανονισμών σε αυτούς.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο παρακάτω:

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)