Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου των MiFID II / MiFIR

16 Μαρτίου 2020

Η Οδηγία MiFID II και ο Κανονισμός MiFIR άρχισαν να εφαρμόζονται τον Ιανουάριο του 2018, βελτιώνοντας σημαντικά τη λειτουργία και τη διαφάνεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Οδηγία και ο Κανονισμός για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (αντιστοίχως MiFID II – Οδηγία 2014/65 / ΕΕ – και MiFIR – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014) αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της ρύθμισης της Ε.Ε. για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Προωθούν χρηματοπιστωτικές αγορές που είναι δίκαιες, διαφανείς, αποτελεσματικές και ενιαίες, μέσω αυστηρών κανόνων για την προστασία των επενδυτών. Με τον τρόπο αυτό, η MiFID II και ο MiFIR υποστηρίζουν τους στόχους της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών, της ατζέντας για την Ψηφιακή Οικονομία και της ατζέντας για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση.

Προκειμένου να εκτιμηθεί το συνολικό καθεστώς λειτουργίας σε αυτά τα δύο χρόνια εφαρμογής του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του νέου πλαισίου, μαζί με νομοθετική πρόταση για μεταρρυθμίσεις, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Συνεπώς, η διαβούλευση αυτή αποσκοπεί στη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων από τα ενδιαφερόμενα μέρη και γενικότερα από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τομείς που μπορεί να απαιτούνται στοχευμένες προσαρμογές. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί καλοδεχούμενες οποιεσδήποτε υποδείξεις σχετικά με ζητήματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε περίπτωση μεταρρύθμισης του εγχειριδίου κανόνων των MiFID II / MiFIR.

Το παρόν κείμενο διαβούλευσης περιλαμβάνει τρία τμήματα.

Το πρώτο τμήμα αποσκοπεί στη συγκέντρωση απόψεων από όλους τους ενδιαφερόμενους (συμπεριλαμβανομένων των μη ειδικών) σχετικά με την εμπειρία τους από την μέχρι τώρα εφαρμογή της MiFID II και του MiFIR. Συγκεκριμένα, αφορά τη γνώμη των ενδιαφερομένων σχετικά με το κατά πόσο θα ήταν ενδεδειγμένη μια στοχευμένη αναθεώρηση των MiFID II / MiFIR με ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα ώστε να αντιμετωπιστούν οι πλέον επείγουσες αδυναμίες τους.

Το δεύτερο τμήμα αφορά τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις τεχνικές πτυχές του ισχύοντος καθεστώτος των MiFID II / MiFIR. Θα βοηθήσει την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις από τις πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία της Ε.Ε. βάσει των προτάσεων που έχουν ήδη υποβάλει αφ’ ενός τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο προηγούμενων δημόσιων διαβουλεύσεων και μελετών και αφ’ ετέρου στο πλαίσιο ανταλλαγών απόψεων με εμπειρογνώμονες (π.χ. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών ή σε εργαστήρια, όπως το εργαστήριο σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τη λειτουργία της ενοποιημένης ταινίας). Αυτό το τμήμα επικεντρώνεται σε ορισμένα σαφώς καθορισμένα ζητήματα.

Το τρίτο τμήμα καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να επιστήσουν την προσοχή της Επιτροπής σε οποιεσδήποτε περαιτέρω ρυθμιστικές πτυχές ή αναγνωρισμένα θέματα που δεν αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο τμήμα.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση συμπληρώνοντας το online ερωτηματολόγιο. Εάν δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, μπορούν να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση fisma-mifid-r-review@ec.europa.eu.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα σε ορισμένες ή όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι απαντήσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Για λόγους διαφάνειας, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις δημόσιες διαβουλεύσεις καλούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ.

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως τις 20 Απριλίου 2020.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της διαβούλευσης παρακάτω.

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)