Δελτίο Τύπου της EuropeanIssuers για το “Capital Markets Forum 2018”

20 Δεκεμβρίου 2018

Με αφορμή την 10η επέτειο από την ίδρυση της, η EuropeanIssuers διοργάνωσε το συνέδριο με τίτλο “Capital Markets Forum” στις 4 και 5 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της EuropeanIssuers κ. Luc Vansteenkiste δήλωσε ότι «η EuropeanIssuers εδώ και 10 χρόνια εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εισηγμένων εταιρειών από διάφορους τομείς απέναντι στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε στην σημασία της πρόσβασης των επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση, η οποία θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν, να τροφοδοτήσουν την οικονομία και να παράξουν πλούτο». Ο κ. Vansteenkiste επανέλαβε τις βασικές προτεραιότητες δηλώνοντας ότι «πρέπει να δημιουργηθεί ένα πιο ισορροπημένο και ευέλικτο ρυθμιστικό περιβάλλον και η ευρωπαϊκή νομοθεσία να καταστεί πιο αναλογική για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (μΜΕ) ώστε όχι μόνο να παραμείνουν στην αγορά αλλά να εισαχθούν και νέες, να προσελκυθούν επενδυτές μέσω της διοχέτευσης περισσότερων κεφαλαίων στις αγορές, της ενθάρρυνσης των ιδιωτικών επενδύσεων και της δημιουργίας ενός φορολογικού πλαισίου για την εξοικονόμηση κεφαλαίων και τις υπεραξίες. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να καταργηθούν τα εμπόδια στις διασυνοριακές επενδύσεις. Είναι απαραίτητος ο εξορθολογισμός των ευρωπαϊκών κανονισμών για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω της ευέλικτης πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές, της χρήσης των παράγωγων μέσων για τη διαχείριση των κινδύνων των μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών και του αποτελεσματικού διαλόγου και επικοινωνίας μεταξύ εκδοτών και επενδυτών».

Σημαντικά σημεία από τη συζήτηση που διεξήχθη για το μέλλον των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών μετά το Brexit είναι η αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός των ευρωπαϊκών συνόρων μέσω της διατήρησης ενός καθεστώτος ισοδυναμίας και η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί το τρέχον παρωχημένο δανειοδοτικό σύστημα στην Ευρώπη.

Οι ομιλητές του πάνελ που αφορούσε τις κεφαλαιαγορές συμφώνησαν ότι οι νομοθεσίες και οι απαιτήσεις οφείλουν να εξορθολογιστούν και να απλουστευθούν ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μΜΕ και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις κεφαλαιαγορές. Η αντίληψη που κυριάρχησε στο πάνελ ήταν ότι η κανονιστική εναρμόνιση από μόνη της δεν είναι αρκετή για την ενοποίηση των αγορών.
Στην συνέχεια, η ομάδα συζήτησης με θέμα την αναθεωρημένη Οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων αναφέρθηκε στην ανάγκη για περιορισμό των συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των πληρεξουσίων συμβούλων και για βελτίωση της ποιότητας των συστάσεών τους, ιδίως μέσω της καλύτερης δημοσιοποίησης των πληροφοριών που παρέχουν και της διαφάνειας στην μεθοδολογία τους. Επίσης, συζητήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για τις αμοιβές των στελεχών. Οι ομιλητές υποστήριξαν επιπλέον την ψηφιοποίηση της ψηφοφορίας των μετόχων και των συνεδριάσεων, προκειμένου να απλουστευθεί η ηλεκτρονική επαλήθευση της διαδικασίας αλλά και για να αυξηθεί η συμμετοχή. Ταυτόχρονα όμως οι παριστάμενοι ανέδειξαν τα νομικά εμπόδια που θα μπορούσε να προκαλέσει η ψηφιοποίηση σε διάφορα εθνικά επίπεδα.
Η τελευταία ομάδα συζήτησης για το μέλλον της εταιρικής πληροφόρησης πρόβαλε την ανάγκη για εξορθολογισμό και απλοποίηση των απαιτήσεων για την χρηματοοικονομική και μη πληροφόρηση, ώστε οι απαιτήσεις αυτές να καταστούν ωφέλιμες για τους χρήστες τους, ενώ τονίστηκε και η ανάγκη για τυποποιημένους ορισμούς στις διάφορες νομοθετικές πράξεις.

Στην λήξη του συνεδρίου, ο κ. Vansteenkiste έθιξε ορισμένα σημαντικά σημεία. Καταρχήν, επέμεινε ότι “στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, οι μη δεσμευτικές πράξεις (“soft law”) θα πρέπει να προτιμώνται από τις δεσμευτικές (“hard law”), καθώς παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα. Στην πραγματικότητα, το ήπιο δίκαιο δεν είναι μόνο προοδευτικό, προσαρμόσιμο και αντιδραστικό από την φύση του, αλλά επιπλέον βασίζεται σε θέματα που αφορούν αφενός τους δεοντολογικούς καταστατικούς χάρτες και αφετέρου τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που λαμβάνουν υπόψη τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα». Ο κ. Vansteenkiste έκλεισε λέγοντας ότι “οι κανονισμοί για τις κεφαλαιαγορές χρειάζεται να απλουστευθούν, εάν θέλουμε οι ευρωπαϊκές αγορές να παραμείνουν ελκυστικές για τις εταιρείες. Επιπλέον, οι κανονισμοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αναλογικά, ώστε οι εισηγμένες εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης να αποτελούν μια κατηγορία σαφώς διαχωρισμένη από τις μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες».

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
DOTSOFT
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
DOTSOFT
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)