ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας: Πέντε προτάσεις – κίνητρα για την είσοδο στο Χ.Α.

28 Φεβρουαρίου 2023

Σειρά εποικοδομητικών προτάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση των εισαγωγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην παραμονή των υφιστάμενων εισηγμένων, διατύπωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ) και Επίκουρος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας κατά την εισήγησή του στο συνέδριο «Corporate Governance & Compliance 2023», που διοργάνωσε η έκδοση Lawyer της Boussias, τον Φεβρουάριο 2023.

Όπως επεσήμανε ο κ. Κουλορίδας, ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την επίτευξη αυτού του στόχου, αποτελεί η αίσθηση των περισσότερων εταιρειών ότι είναι ετεροβαρής, εάν όχι αρνητική, η υφισταμένη ισορροπία μεταξύ του κόστους συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο που συνεπάγεται η εισαγωγή στο χρηματιστήριο και του οφέλους που προκύπτει από αυτήν, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «το κανονιστικό πλαίσιο απαιτείται να είναι ανάλογο των κινδύνων και του μεγέθους της εταιρίας». Διαπίστωσε ότι στις τρέχουσες συνθήκες, αντί της εισαγωγής τους στο Χ.Α., «οι εταιρίες νιώθουν πιο ασφαλείς να χρηματοδοτηθούν από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών όπου το κόστος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του επενδυτή είναι πιο διαχειρίσιμο από το να εισαχθούν». Αυτό συμβαίνει διότι «οι διαρκώς αυξανόμενες υποχρεώσεις συμμόρφωσης, οδηγούν σε αυξημένο κόστος για τη λειτουργία της εταιρείας».

Η έλλειψη τυποποίησης, η ασάφεια ως προς τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, η έλλειψη επαρκών οδηγιών επαυξάνουν το κόστος συμμόρφωσης και αποτελούν επιπλέον ανασχετικούς παράγοντες για την εισαγωγή στο Χ.Α..

Ένα ακόμη ζήτημα που, όπως επεσήμανε ο κ. Κουλορίδας, αποτελεί ασφυκτικό οικονομικό και αναπτυξιακό βάρος για τις εταιρείες είναι η ευθύνη που συνδέεται με τη συμμόρφωση με όλο αυτό το επιβαρυντικό κανονιστικό πλαίσιο, πολύ περισσότερο που στην Ελλάδα κανόνες ήπιου δικαίου και κατευθυντήριες γραμμές γίνονται νόμοι και υποχρεωτικές ρυθμίσεις, γεγονός που αυξάνει αδικαιολόγητα και δυσανάλογα την ευθύνη των μελών Δ.Σ. έναντι τρίτων, λόγω της εποπτείας που ασκούν.

Για την υπέρβαση των εμποδίων αυτών και τη δημιουργία ισχυρών κινήτρων εισόδου των εταιρειών στο Χ.Α. ο Πρόεδρος της ΕΝΕΙΣΕΤ πρότεινε:

1. Τη θέσπιση εκπιπτόμενων δαπανών με συντελεστή 150% ή 200% επί των εξόδων κανονιστικής συμμόρφωσης που συνεπάγεται η εισαγωγή και παραμονή μιας εταιρίας στο ΧΑ, ως ενός δίκαιου μηχανισμού για την κατανομή του οφέλους από τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής πληροφορίας σε επίπεδο εταιρίας.

2. Οριζόντιες παρεμβάσεις μείωσης του κόστους συμμόρφωσης για τις μικρομεσαίες εισηγμένες εταιρίες κατά τα πρότυπα της Jobs Act στις ΗΠΑ μέσω της ενίσχυσης του ρόλου της Ε.ΝΑ. και υποστήριξη αντίστοιχων παρεμβάσεων σε ενωσιακό επίπεδο.

3. Διαφορετικό μείγμα εποπτείας με έμφαση στην έκδοση αναλυτικών εγκυκλίων και οδηγιών για τη συμμόρφωση κάθε εταιρίας με τις κανονιστικές υποχρεώσεις, ώστε να μειωθεί η ανασφάλεια δικαίου και να μειωθεί συνεπακόλουθα το κόστος συμμόρφωσης.

4. Τεχνολογικές παρεμβάσεις με κεφάλαια από το Ελλάδα 2.0, ώστε να γίνει μια οργανωμένη μετάβαση από το ισχύον πλαίσιο κανόνων συμμόρφωσης σε ένα πρόγραμμα – σύστημα συμμόρφωσης με συγκεκριμένες, τυποποιημένες και σαφείς απαιτήσεις από τον χρήστη.

Μπορείτε να δείτε την εισήγηση του κ.Κουλορίδα:

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
DOTSOFT
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
DOTSOFT
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)