ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

03 Απριλίου 2018

Στις 21 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο μέτρων που αποσκοπούν σε ένα δίκαιο σύστημα φορολογίας και στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Τα μέτρα περιλαμβάνουν δύο προτάσεις για τη φορολόγηση των ψηφιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή της μεταφοράς ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

Νέα μέτρα για την ψηφιακή φορολογία

Το νέο νομοθετικό πακέτο παρουσιάζει μια συνεκτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα σύστημα φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας και είναι σύμφωνο με την Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά  ενώ θα τροφοδοτήσει τις διεθνείς συζητήσεις για την επίλυση του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δύο ξεχωριστές νομοθετικές προτάσεις που δημοσιεύονται από την Επιτροπή είναι οι εξής:

Η πρώτη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση των κανόνων φορολόγησης των εταιρειών, ενώ η δεύτερη πρόταση ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις διαφόρων κρατών μελών για προσωρινό φόρο.

Πρόταση 1: Μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών κανόνων φορολόγησης των εταιρειών για τις ψηφιακές δραστηριότητες

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να εξασφαλιστεί ότι τα κέρδη καταχωρούνται και φορολογούνται εκεί όπου οι επιχειρήσεις έχουν σημαντική αλληλεπίδραση με τους χρήστες μέσω ψηφιακών καναλιών. Η πρόταση αυτή είναι η προτιμώμενη από την Επιτροπή για μια μακροπρόθεσμη λύση.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να φορολογούν τα κέρδη που παράγονται στην επικράτειά τους, ακόμη και αν η εταιρεία δεν έχει φυσική παρουσία εκεί.

Μια ψηφιακή πλατφόρμα θα θεωρείται ότι έχει φορολογητέα «ψηφιακή παρουσία» ή ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος εάν πληροί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

– υπερβαίνει το ελάχιστο όριο των 7 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως σε ένα κράτος μέλος
– έχει περισσότερους από 100.000 χρήστες σε ένα κράτος μέλος σε ένα φορολογικό έτος
– συνάπτονται περισσότερες από 3000 επιχειρηματικές συμβάσεις για ψηφιακές υπηρεσίες μεταξύ της επιχείρησης και των επιχειρηματιών χρηστών σε ένα φορολογικό έτος.

Οι νέοι κανόνες θα αλλάξουν επίσης τον τρόπο κατανομής των κερδών στα κράτη μέλη, ώστε να αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν αξία διαδικτυακά.

Πρόταση 2: Προσωρινός φόρος επί ορισμένων εσόδων από ψηφιακές δραστηριότητες

Η παρούσα πρόταση προβλέπει μια προσωρινή λύση που αποσκοπεί στη δημιουργία άμεσων εσόδων για τα κράτη μέλη από εκείνες τις δραστηριότητες που μέχρι στιγμής δεν φορολογούνται αποτελεσματικά. Η παρούσα πρόταση ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις διαφόρων κρατών μελών για έναν προσωρινό φόρο που θα καλύπτει τις κύριες ψηφιακές δραστηριότητες που επί του παρόντος δεν φορολογούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντίθετα με την κοινή μεταρρύθμιση των υποκείμενων φορολογικών κανόνων, ο έμμεσος αυτός φόρος θα εφαρμόζεται στα έσοδα που δημιουργήθηκαν από ορισμένες ψηφιακές δραστηριότητες που διαφεύγουν εξ ολοκλήρου από το ισχύον φορολογικό πλαίσιο.

Πηγές περαιτέρω πληροφόρησης:
Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια κοινή μεταρρύθμιση των κανόνων εταιρικής φορολογίας της ΕΕ για τις ψηφιακές δραστηριότητες
Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον προσωρινό φόρο επί ορισμένων εσόδων από ψηφιακές δραστηριότητες
Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά
Ενημερωτικό δελτίο για την Ψηφιακή Οικονομία και τη Φορολογική Φορολογία

Επόμενα βήματα
• Οι νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν για έκδοση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ακολούθως προς διαβούλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
• Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει επίσης να συμβάλλει ενεργά στις παγκόσμιες συζητήσεις για την φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας στο πλαίσιο της Ομάδας 20 και του ΟΟΣΑ.

Αντισταθμιστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις απαριθμούμενες μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας
Οι κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή καθορίζουν την εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη φοροδιαφυγή και τις μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας (ο αποκαλούμενος «μαύρος κατάλογος» με τους φορολογικούς παραδείσους της Ε.Ε. δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και ενημερώνεται συνεχώς). Παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταίροι της Ε.Ε. θα πρέπει να αναλύουν έργα που αφορούν οντότητες σε χώρες που περιλαμβάνονται στην λίστα της Ε.Ε. ως μη συνεργαζόμενες για φορολογικούς σκοπούς. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει ελέγχους που μπορεί να οδηγήσουν σε πιθανότητα περίπτωσης φοροαποφυγής από μια επιχείρηση. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές αναμένεται να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται με συνέπεια.
Η Επιτροπή καλεί τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους υπόλοιπους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ να αναθεωρήσουν τις εσωτερικές τους πολιτικές σχετικά με τις μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας για το 2018.

Πηγές περαιτέρω πληροφόρησης:
Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις νέες απαιτήσεις κατά της φοροαποφυγής στη νομοθεσία της Ε.Ε. που αφορούν ιδίως τη χρηματοδότηση και τις επενδυτικές πράξεις
Κοινοτικός κατάλογος των μη συνεργάσιμων περιοχών (https://ec.europa.eu/taxation_customs/common-eu-list-third-country-jurisdictions-tax-purposes_en) φορολογικής δικαιοδοσίας

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία παρακάτω:

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)