ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν/Σ Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση οδηγιών 2021/2101 & 2019/1151 | Δημόσια Διαβούλευση

07 Νοεμβρίου 2023

Την 1/11/2023 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το Ν/Σ του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την ενσωμάτωση Οδηγιών (ΕΕ) 2021/2101 και 2019/1151 που επαναφέρει μια διάταξη περί αποκλεισμού διευθυντών από την διοίκηση των κεφαλαιουχικών εταιρειών (disqualified directors).

Η συγκεκριμένη διάταξη προέβλεπε τον αποκλεισμό προσώπων από τα διοικητικά συμβούλια για ευρύτατες περιπτώσεις, όπως πχ φορολογικές παραβάσεις και ανακριβή υποβολή πόθεν έσχες για διάρκεια ακόμη και 15 χρόνια.
Κατόπιν και της δυναμικής παρέμβασης της ΕΝΕΙΣΕΤ αλλά και τις γενικότερης αντίδρασης στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης η διάταξη αποσύρθηκε προς περαιτέρω επεξεργασία και διαβούλευση. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό για την κατανόηση που έδειξε στα κρίσιμα θέματα που υποδείξαμε.

Ακολούθως σας παραθέτουμε τις θέσεις της ΕΝΕΙΣΕΤ όπως δημοσιεύθηκαν στη δημόσια διαβούλευση:

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις υπερβαίνουν σε έκταση και ένταση κατά πολύ τον σκοπό και το πνεύμα της οδηγίας και προκαλούν σημαντικές μη προβλεπόμενες και μη ρυθμιζόμενες αρνητικές συνέπειες, πάσχει δε νομοτεχνικά πολλαπλά.
1. Ο αποκλεισμός επέρχεται αυτόματα και όχι με την καταχώριση στο μητρώο. Λειτουργεί δηλαδή σαν κώλυμα διορισμού – εκλογιμότητας. Πώς όμως προστατεύεται η εταιρία ή ο τρίτος; Το μητρώο δεν είναι δημόσιο. Επίσης η χορήγηση εκπροσωπευτικής εξουσίας δεν έχει συστατικό χαρακτήρα και άρα δεν ισχύει από τη δημοσίευση. Αν ο αποκλεισμός εισάγει κώλυμα διορισμού τότε επέρχεται ακυρότητα της πράξης διορισμού ή της συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου. Η ακυρότητα είναι απόλυτη καθώς ο καλόπιστος τρίτος προστατεύεται από τη δημοσίευση που εν προκειμένω δεν θα γίνεται γιατί λόγω του μητρώου η πράξη δεν θα καταχωρείται. Κατά συνέπεια και όλες οι πράξεις εκπροσώπησης θα είναι άκυρες. Αυτό σε συνδυασμό με την έκταση των αποκλεισμών αλλά και το γεγονός ότι θα ισχύει αυτόματα και για επιγενόμενους του διορισμού αποκλεισμούς δηλαδή για υφιστάμενα μέλη ΔΣ δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο για τους συναλλασσόμενους περιβάλλον. Πρακτική συνέπεια αυτού θα είναι οι συναλλασσόμενοι να περιορίζονται για λόγους ασφαλείας σε συναλλαγές μόνο με πρόσωπα που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ και να μην συναλλάσσονται με πρόσωπα βάσει ειδικών εξουσιοδοτήσεων ή ΔΣ πριν από την καταχώριση τους στο ΓΕΜΗ Απαιτούνται νομοτεχνικές βελτιώσεις για την αποφυγή προβλημάτων στις συναλλαγές από τον τρόπο με τον οποίο είναι διατυπωμένη η απόλυτη «απαγόρευση διορισμού» σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η δημοσίευση της χορήγησης εκπροσωπευτικής εξουσίας δεν έχει συστατικό χαρακτήρα.
2. Έχει δυσανάλογη έκταση σε σχέση αντίστοιχων διατάξεων του εξωτερικού που περιορίζονται σε συνδίκους που δεν ακολουθούν τις εντολές του πτωχευτικού δικαστηρίου και δόλιες χρεωκοπίες, με εξαίρεση ίσως τη Γερμανία και την Αυστρία το μοντέλο των οποίων μάλλον ακολουθεί. Ακόμη και εν προκειμένω υπερβάλει στη διάρκεια του αποκλεισμού 15 έτη ενώ στις αντίστοιχες ρυθμίσεις που επιχειρεί ατυχώς να μιμηθεί η διάρκεια του αποκλεισμού είναι 5 έτη κατά ανώτατο όριο. Οι προϋποθέσεις αποκλεισμού είναι αναίτια ευρείες, γεγονός που σε συνδυασμό με τη μη πρόβλεψη σαφούς διαδικασίας διαπίστωσής τους (δεν προβλέπεται κάτι συγκεκριμένο για τη λειτουργία του Μητρώου Αποκλεισμένων Διευθυντών π.χ. ή για την έννομη συνέπεια της καταχώρισης εκεί, περιγράφεται ως κάτι απλώς επιβοηθητικό, ή, τι συνέπειες έχει η υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου που ζητά να ασκήσει εξουσία εκπροσώπησης για τη μή ύπαρξη κωλύματος ;), κινδυνεύει να δημιουργήσει χάος. Στην πραγματικότητα είναι εύλογο τουλάχιστον για την αρχική εισαγωγή του καθεστώτος αυτού οι προϋποθέσεις να είναι ελάχιστες και οι πλέον σοβαρές.
3. Η διάταξη έχει σοβαρά ζητήματα αναλογικότητας ως προς τους αποκλεισμούς: γιατί αυτά τα αδικήματα καίτοι δεν συνδέονται με εταιρικές υποθέσεις και όχι άλλα; Γιατί η μη κατάθεση δήλωσης πόθεν έσχες είναι λόγος αποκλεισμού και όχι η απιστία; Καταρχάς Υπερβαίνει κατά πολύ τη λογική της σχετικής Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151, άρθρο 18 που προβλέπει την έννοια του αποκλεισμού (καταχρηστική συμπεριφορά). Επίσης δυστυχώς εξυπηρετεί πάλι ζητήματα φοροεισπρακτικής πολιτικής, και εισάγει ξανά απαιτήσεις φορολογικού δικαίου στο εταιρικό δίκαιο, αυστηρότερες από αυτές που είχαν καταργηθεί όπως η φορολογική ενημερότητα. Επίσης, γιατί κάποιος να μπορεί να είναι μέτοχος σε μια εταιρία αλλά να μην είναι διαχειριστής της εταιρίας στην οποία είναι 100% μέτοχος. Αν η διάταξη έχει ως σκοπό την προστασία των μετόχων στο ανωτέρω παράδειγμα δεν τυγχάνει εφαρμογής. Αν έχει ως σκοπό την προστασία των συναλλασσόμενων γιατί του επιτρέπεται καταρχήν να ασκεί ατομική δραστηριότητα αλλά να μην ενεργεί ως διαχειριστής νομικού προσώπου; Τα ανωτέρω εγείρουν σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό για έως 15 χρόνια σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας.
4. Τέλος πρέπει να υπάρξει μεταβατική πρόβλεψη για υφιστάμενες σήμερα περιπτώσεις διευθυντών που ενδέχεται να εμπίπτουν στην απαγόρευση καθώς και να υφίσταται προθεσμία στις εταιρίες σε περίπτωση αποκλεισμού να προβαίνουν στην αντικατάσταση, καθώς πολλές φορές θα απαιτείται Γενική Συνέλευση ή συνέλευση των εταίρων που θα πρέπει να προσκληθεί και η αντικατάσταση δεν θα μπορεί να γίνεται αυτόματα.
Όλα τα ανωτέρω προβλήματα δεν λύνονται και οι προτεινόμενες διατάξεις χρήζουν συνολικής επανεξέτασης.

Ωστόσο, για την περίπτωση που δεν αποσυρθούν οι ρυθμίσεις για επαναξιολόγηση και περαιτέρω ουσιαστικότερη διαβούλευση προτείνονται μεταξύ άλλων τα κάτωθι:
1. Ο περιορισμός των περιπτώσεων αποκλεισμού ως εξής:
a. Κατάργηση αναφορών σε ανικανότητες – Ρυθμίζονται από το γενικό δίκαιο και δεν καταλαμβάνονται από το πνεύμα της οδηγίας.
b. Απαλοιφή φορολογικών παραβάσεων και ζητημάτων ΑΦΜ.
c. Προσθήκη νέου άρθρου στο ν. 4548 που να δίδει τη δυνατότητα στο δικαστήριο να επιβάλει την κύρωση του αποκλεισμού. έτσι εξασφαλίζεται μέσω της δικαστικής κρίσης ο αποκλεισμός για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και η εγγραφή του παραβάτη στο μητρώο ακατάλληλων διευθυντών. Έτσι η διάταξη συντονίζεται σημαντικά με τις πρόνοιες των μητρώων των υπολοίπων κρατών μελών και πληροί τα εχέγγυα της δικαστικής κρίσης.
d. Να περιοριστούν τα αδικήματα του ν. 4738/20 μόνο σε στις πιο αυστηρές τους εκφάνσεις. Επισημαίνεται ότι με την προηγούμενη ρύθμιση οδηγούσαν σε αποκλεισμό και μάλιστα αυτόματα ήσσονος σημασίας παραβάσεις ακόμη και από αμέλεια.
e. Να αντικατασταθεί η γενική αναφορά σε παραβάσεις του σταδίου της εκκαθάρισης που δεν μπορούν να διαπιστωθούν αυτόματα ότι αποδίδονται σε πρόθεση του εκκαθαριστή με σχετικό ποινικό αδίκημα στον ν. 4548/2018 που συνδέεται με τη δυνατότητα υποβολής παρεπόμενης ποινής αποκλεισμού από τα δικαστήρια.
f. Να αντικατασταθεί η τελεσιδικία από το αμετάκλητο της ποινής ως προϋπόθεση αποκλεισμού. Αντίστοιχη είναι η ρύθμιση και σε άλλες επαγγελματικές ρυθμίσεις (πχ κώδικα δικηγόρων) αλλά και στον Ποινικό κώδικα σε σχέση με την ποινή της απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος (άρθρο 65 ΠΚ).
g. Να διαγραφούν αναφορές σε μη σχετικά αδικήματα και προστεθούν αμετάκλητες καταδίκες σε κάθειρξη για αδικήματα όπως η απιστία, υπεξαίρεση, απάτη, κατάχρηση αγοράς κτλ ως σχετικότερα αν επιθυμούμε να επεκταθούμε και εκτός του πεδίου του εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου.
2. Να καταργηθεί η αναφορά στην υποχρέωση δήλωσης στο ΓΕΜΗ κάθε υποψηφίου διαχειριστή και μέλους ΔΣ, καθώς δεν έχει νόημα λόγω της μη δημοσιότητας του μητρώου και εισάγει μια γραφειοκρατική διαδικασία χωρίς αντίκρισμα. Όπως αναφέρθηκε η καταχώριση δεν έχει συστατικό χαρακτήρα. Εξάλλου ποιες είναι οι συνέπιες της παράλειψης.
3. Να βελτιωθεί νομοτεχνικά η περιγραφή των πράξεων διαχείρισης που εμπίπτουν στην απαγόρευση, οι αναφορές σε αντιπρόσωπο είναι εξόχως προβληματικές. Προφανώς σκοπός είναι να καταληφθεί από τη ρύθμιση ο υποκατάστατος (procurist) σε κάποιες αλλοδαπές έννομες τάξεις, αλλά η διατύπωση είναι εξόχως προβληματική κυρίως λόγω των αστικολογικών συνεπειών του αποκλεισμού (ακυρότητα της συναλλαγής).
4. Να περιοριστεί η διάρκεια του αποκλεισμού το πολύ σε 5 χρόνια.
5. Να περιοριστούν οι αστικολογικές συνέπειες με αναφορά ότι δεν πάσχει η συγκρότηση του ΔΣ και την καθιέρωση σχετικής ακυρότητας υπέρ καλόπιστων τρίτων μόνο σε πράξεις εκπροσώπησης.
6. Στον αντίποδα να καθιερωθεί ποινικό αδίκημα για τη διενέργεια πράξεων εν γνώσει αποκλεισμού από τον αποκλεισμένο διευθυντή και διοικητική κύρωση για όποιον εν γνώσει του αποκλεισμού αναθέτει τέτοιες πράξεις σε αποκλεισμένο πρόσωπο. Έτσι η διάταξη δεν καθίσταται κενή περιεχομένου αλλά προστατεύονται οι συναλλαγές.

Για τη δημόσια διαβούλευση μπορείτε να μεταβείτε ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα σχετικά αρχεία

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
DOTSOFT
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
DOTSOFT
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)