ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑ

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εταιρικές εκθέσεις που σχετίζονται με το κλίμα

21 Ιουνίου 2019

Την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την δημοσίευση των εκθέσεων μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και για τα δεδομένα που αφορούν το κλίμα. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα παράσχουν στις εταιρείες τις πρακτικές συστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εκθέτουν καλύτερα τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στο κλίμα αλλά και αντίστροφα. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι αποτέλεσμα των πρόσφατων εκθέσεων της Ομάδας Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων για την Βιώσιμη Χρηματοδότηση (TEG) και ενσωματώνουν τις συστάσεις της ειδικής Ομάδας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών σχετικών με το Κλίμα (TCFD). Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα εξασφαλίσουν ότι οι εκδότες θα μπορούν να είναι βασικοί συντελεστές στην μετάβαση προς μια οικονομία ουδέτερη απέναντι στο κλίμα και θα παράσχουν καθοδήγηση σε περίπου 6.000 ευρωπαϊκές εισηγμένες εταιρείες, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες υποχρεούνται από την Οδηγία 2013/34/ΕΕ (τροποποιηθείσα από την Οδηγία 2014/95/ΕΕ) να γνωστοποιούν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Θεωρούμε ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα διευκολύνουν τους εκδότες στην έκθεση των σχετικών μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας των κατευθυντήριων γραμμών θα επιτρέπει μια ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα στους ακόλουθους πέντε τομείς αναφοράς, όπως αυτοί απαριθμούνται στην Οδηγία 2013/34/ΕΕ:

• Επιχειρηματικό μοντέλο
• Πολιτικές και δέουσα επιμέλεια
• Αποτέλεσμα πολιτικών
• Κυριότεροι κίνδυνοι και διαχείριση κινδύνων
• Κύριοι δείκτες επιδόσεων (KPIs)

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ – download pdf:

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)