ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑ

Πολυσυμμετοχική πλατφόρμα υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

22 Ιανουαρίου 2018

Η Ευρωπαική Επιτροπή δημιούργησε υψηλού επιπέδου πολυσυμμετοχική πλατφόρμα με στόχο την παροχή συμβουλών για την εφαρμογή των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως αυτοί περιγράφονται στην ατζέντα του ΟΗΕ για το 2030.

Παρακάτω ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση από την EuropeanIssuers για το θέμα.

Στις 10 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συνεδρίαση της υψηλού επιπέδου πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από πανεπιστήμια, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών κ.λπ., δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2017 με στόχο την παροχή συμβουλών για την εφαρμογή των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDG). Αυτοί οι στόχοι απορρέουν από την ατζέντα του ΟΗΕ για το 2030, η οποία εγκρίθηκε από τους παγκόσμιους ηγέτες το 2015 και αντιπροσωπεύει το νέο παγκόσμιο πλαίσιο για την βιώσιμη ανάπτυξη. Η πλατφόρμα παρέχει επίσης ένα φόρουμ για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και θα υποστηρίξει την Επιτροπή στην προετοιμασία του ετήσιου βραβείου βιωσιμότητας.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συμφωνήθηκε η συνεργασία των μελών για να συνεισφέρουν από κοινού τις απόψεις τους στο έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030”, που ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 και το οποίο θα εγκριθεί εντός του έτους. Ορισμένες από τις προτεραιότητες για μελλοντική συζήτηση ήταν οι εξής:

• Ο τρόπος ενσωμάτωσης των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
• Ο τρόπος επίτευξης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και
• Ο τρόπος παρακολούθησης και αναφοράς της συντελεσθείσας προόδου.

Άλλες Πρωτοβουλίες για την Βιώσιμη Χρηματοδότηση

Η βιώσιμη χρηματοδότηση κερδίζει συνεχώς έδαφος, με διάφορες πρωτοβουλίες να αναπτύσσονται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο: η ετήσια Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (Conference of Parties – COP) που αντικατοπτρίζει την διεθνή πολιτική αντίδραση στην κλιματική αλλαγή, η οποία ξεκίνησε στη Διάσκεψη Κορυφής για την Γη στο Ρίο στις αρχές της δεκαετίας του ’90, η Ημέρα Χρηματοδότησης για το Κλίμα, η οποία βασίζεται στη χρηματοδότηση των κλιματικών δράσεων, όπως συμφωνήθηκε στην Διάσκεψη COP21 και η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το Κλίμα “One Planet”.

Το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Αειφόρο Χρηματοδότηση (Expert Group on Sustainable Finance – HLEG) για να παράσχει υποστήριξη στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να ενσωματωθεί καλύτερα το ζήτημα της βιωσιμότητας στην δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελική έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί στα τέλη Ιανουαρίου 2018 (Βλ. την ενδιάμεση έκθεση).

Τον Ιούνιο του 2017, η Ειδική Ομάδα για την Χρηματοοικονομική Δημοσιοποίηση που σχετίζεται με το Κλίμα (Task Force on Climate-related Financial Disclosure – TCFD) εξέδωσε τις συστάσεις της για τις εθελοντικές και συνεκτικές γνωστοποιήσεις που αφορούν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από τις αλλαγές που σχετίζονται με το κλίμα.

Στην πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ), αναφέρεται ότι οι ΕΕΑ, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στον τομέα της χρηματοπιστωτικής εποπτείας, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες όπως το περιβάλλον, την κοινωνική πολιτική και την αποτελεσματική διακυβέρνηση (Environmental, Social And Governance – ESG).

Επιπλέον, το θέμα συζητείται σε διάφορα φόρουμ (π.χ. Διεθνής Διάσκεψη Δικτύου Εταιρικής Διακυβέρνησης).

Οι θέσεις της EuropeanIssuers

Τον Δεκέμβριο του 2017, επανασυστάθηκε η ομάδα εργασίας της EuropeanIssuers για την εταιρική πληροφόρηση, η οποία πρόκειται να αναπτύξει τις θέσεις της σχετικά με την τελική έκθεση για την αειφόρο χρηματοδότηση της Ομάδας HLEG (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Αειφόρο Χρηματοδότηση). Βασική θέση της EuropeanIssuers είναι ότι η Επιτροπή πρέπει να βρει την σωστή ισορροπία ανάμεσα στις αυξανόμενες απαιτήσεις για την δημοσιοποίηση περισσότερων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες και στην εξασφάλιση ότι οι κεφαλαιαγορές θα παραμείνουν ελκυστικές για τις εταιρείες που αναζητούν πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Περαιτέρω πηγές πληροφόρησης:
Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Πολυσυμμετοχική πλατφόρμα υψηλού επιπέδου
Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης
Η προσέγγιση της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη

Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο εδώ παρακάτω:

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)