ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑ

Το νέο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών

02 Οκτωβρίου 2020

Στις 24 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το νέο Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Ένωση Κεφαλαιαγορών για τα άτομα και τις επιχειρήσεις – νέο σχέδιο δράσης».

Όπως αναφέρεται στο σχετικό Δελτίο Τύπου:
Το σχέδιο δράσης που δημοσιεύεται σήμερα έχει τρεις κύριους στόχους:

1. Να διασφαλίσει ότι η οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ θα είναι πράσινη, ψηφιακή, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική, καθιστώντας τη χρηματοδότηση πιο προσιτή για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ·
2. Να καταστήσει την ΕΕ έναν ακόμη ασφαλέστερο τόπο για τους ιδιώτες που αποταμιεύουν και επενδύουν μακροπρόθεσμα·
3. Να ενσωματώσει τις εθνικές κεφαλαιαγορές σε μια γνήσια ενιαία αγορά κεφαλαίων ολόκληρης της ΕΕ.
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει σήμερα δεκαέξι στοχευμένα μέτρα για την επίτευξη πραγματικής προόδου για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν σήμερα, η ΕΕ:
• Θα δημιουργήσει ενιαίο σημείο πρόσβασης στα εταιρικά δεδομένα για τους επενδυτές.
• Θα προσφέρει στήριξη στις ασφαλιστικές εταιρείες και τις τράπεζες ώστε να επενδύουν περισσότερο στις επιχειρήσεις της ΕΕ·
• Θα ενισχύσει την προστασία των επενδύσεων ώστε να στηρίξει περισσότερες διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ·
• Θα διευκολύνει την παρακολούθηση της επάρκειας των συντάξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη·
• Θα καταστήσει περισσότερο εναρμονισμένους ή συγκλίνοντες τους κανόνες περί αφερεγγυότητας·
• Θα δώσει ώθηση για να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την εποπτική σύγκλιση και τη συνεπή εφαρμογή του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην ΕΕ»

Η γενική προσέγγιση και το επίκεντρο του σχεδίου δράσης αναγνωρίζει τις υπάρχουσες δυσκολίες και επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην τρέχουσα συγκυρία, ενώ αξιολογεί τα υφιστάμενα μέτρα υπό το πρίσμα των εξελισσόμενων αναγκών και εξελίξεων που απαιτεί η Ευρωπαϊκή οικονομία, ιδίως λόγω της κρίση από τον COVID-19. Η λεπτομερής προσέγγιση του σχεδίου δράσης, με την σταθερή εστίαση σε 16 δράσεις και με παραδοτέα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αποτελούν ένα καλό σημείο εκκίνησης για την περαιτέρω επεξεργασία μιας συνεκτικής, αποτελεσματικής και σταθερής Ένωσης των Κεφαλαιαγορών.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται μέτρα όπως η απλούστευση των κανόνων εισαγωγής των ΜμΕ στις κεφαλαιαγορές που μπορούν να οδηγήσουν στη σημαντική μείωση των που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην αξιοποίηση των δημόσιων χρηματαγορών και θα επιτρέψουν την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων βιώσιμων επιχειρηματικών στρατηγικών. Επιπλέον, η πρόταση για ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου χρηματοοικονομικών ικανοτήτων και οι περαιτέρω δράσεις για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην αναζωογόνηση των επενδύσεων και των κεφαλαιακών ροών.

Θετική είναι επίσης η πρόταση για αποσαφήνιση και εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ επενδυτών, διαμεσολαβητών και εκδοτών, ιδίως όσον αφορά την εισαγωγή ενός πανευρωπαϊκού ορισμού της έννοιας του «μετόχου», ο οποίος στα περισσότερα κράτη μέλη βασίζεται ήδη στην κοινή αντίληψη του τελικού επενδυτή.

Προσεκτική μελέτη ωστόσο χρειάζονται κάποια μέτρα προτού εφαρμοστούν, καθώς θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροχοπέδη για το τρέχον και μελλοντικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας, εμποδίζοντας ενδεχομένως την περαιτέρω πρόοδο της. Επί παραδείγματι, χρειάζεται προσοχή το θέμα της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ενιαίου Σημείου Πρόσβασης. Ο σχεδιασμός μιας τέτοιας πλατφόρμας θα πρέπει να γίνει με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή εναρμονισμένων δεδομένων, γεγονός που θα επιτρέψει στις εταιρείες να εξοικονομούν χρόνο και χρήμα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να παρέχει ευελιξία στη διακυβέρνηση και την συνολική δομή της, επιτρέποντας έτσι οποιεσδήποτε προσαρμογές μπορεί να προκύπτουν από τα εξελισσόμενα δεδομένα ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης). Επίσης, θα πρέπει να αποφευχθεί να καταλήξει ως μια πύλη για την ψηφιοποίηση των δεδομένων ESG, καθώς οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν μπορούν προς το παρόν να υποστούν επεξεργασία με αυτοματοποιημένο τρόπο.

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)