ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

23 Απριλίου 2021

Βιώσιμη χρηματοδότηση και ταξινομία της ΕΕ: η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να διοχετεύσει χρήματα σε βιώσιμες δραστηριότητες

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ευημερίας και της υγείας των πολιτών, στη δημιουργία μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης έως το 2050 και στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου και της βιοποικιλότητας της ΕΕ, κρίθηκε απαραίτητο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου βιωσιμότητας για τις εταιρίες ώστε αυτές να προσαρμόσουν ανάλογα τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 21.04.2021 μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με σκοπό τη βελτίωση της ροής χρημάτων προς βιώσιμες δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα δέσμη μέτρων θα είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, καθώς παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αναπροσανατολίσουν τις επενδύσεις τους προς πιο βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η ΕΕ θα αποκτήσει έτσι ηγετική θέση παγκοσμίως όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει:
• Την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την ταξινομία της ΕΕ για το κλίμα, η οποία καθιστά σαφέστερο ποιες οικονομικές δραστηριότητες συμβάλλουν περισσότερο στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ, αποσκοπώντας στην στήριξη των βιώσιμων επενδύσεων. Με την εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, καθιερώνεται το πρώτο σύνολο τεχνικών κριτηρίων ελέγχου με σκοπό να καθοριστούν οι δραστηριότητες που συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη δύο περιβαλλοντικών στόχων του κανονισμού για την ταξινόμηση, οι οποίοι είναι: προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής.
• Την πρόταση οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες, με την οποία αναθεωρούνται και ενισχύονται οι υφιστάμενοι κανόνες που θεσπίστηκαν με την οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Η πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συνόλου κανόνων που επιτρέπουν να ευθυγραμμιστεί σταδιακά η υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας με την υποβολή χρηματοοικονομικών αναφορών. Στόχος είναι οι απαιτήσεις της ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας να επεκταθούν σε όλες τις μεγάλες εταιρείες και όλες τις εισηγμένες εταιρείες. Για τις ΜμΕ η Επιτροπή προτείνει να αναπτυχθούν χωριστά αναλογικά πρότυπα, τα οποία οι μη εισηγμένες ΜΜΕ μπορούν να χρησιμοποιούν σε εκούσια βάση.
• Τέλος, έξι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση υφιστάμενων πράξεων σχετικά με τα καθήκοντα καταπιστευματοδόχου και τις επενδυτικές και ασφαλιστικές συμβουλές. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω οντότητες ή/και φυσικά πρόσωπα (π.χ. σύμβουλοι, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ή ασφαλιστές) περιλαμβάνουν τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο των διαδικασιών τους και των επενδυτικών συμβουλών που παρέχουν σε πελάτες.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάβαση όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα και να αποτραπεί η προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας, όλα τα στοιχεία της ως νέας δέσμης μέτρων θα ενισχύσουν την αξιοπιστία και τη συγκρισιμότητα των πληροφοριών σχετικά με τη βιωσιμότητα, παρέχοντας στις εταιρίες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε βιώσιμες δραστηριότητες και με στόχο να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, ο ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός τομέας θα τεθεί στο επίκεντρο της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 και της μακροπρόθεσμης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης.
Η νέα δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης και εξέτασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, παρακαλώ δείτε παρακάτω.

Για να μεταφερθείτε στον ιστότοπο, παρακαλώ πατήστε εδώ.

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)