ΔΡΑΣΕΙΣ

EUROPEANISSUERS
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Προτάσεις της EuropeanIssuers στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διευκόλυνση της ανακεφαλαιοποίησης των εταιρειών της Ε.Ε.

17 Σεπτεμβρίου 2020

Επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε η EuropeanIssuers στις 16 Ιουνίου 2020 και υπόμνημα με τις προτάσεις της σχετικά με τα προσωρινά μέτρα αρωγής για την ανακεφαλαιοποίηση των εκδοτών σε ολόκληρη την Ευρώπη υπό τις παρούσες συνθήκες κρίσης λόγω του COVID-19.

Το υπόμνημα με τις προτάσεις ξεκίνησε από μια ιδέα σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια συντάχθηκε και εξειδικεύθηκε από τις σχετικές Ομάδες Εργασίας βάσει των υπό εξέταση θεμάτων -κυρίως τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (MAR) και το Ενημερωτικό Δελτίο.- και τελικά στάλθηκε σήμερα στην Επιτροπή, πριν από τη συνάντησή που θα έχουν τα κράτη-μέλη για αυτό το ζήτημα.

Το πακέτο των προτεινόμενων προσωρινών και επειγόντων μέτρων ανακούφισης θα διευκολύνει τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, θα επιτρέψει την ταχεία ανακεφαλαιοποίηση και θα διευκολύνει τη συγκέντρωση κεφαλαίων για το χρέος μέσω των κεφαλαιαγορών, ενώ ταυτόχρονα θα καταστήσει ευκολότερη και λιγότερο επαχθή την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές.

Τα προτεινόμενα μέτρα έχουν συνταχθεί με γνώμονα την διατήρηση της αποτελεσματικότητας της Κεφαλαιαγοράς της Ε.Ε. για την υποστήριξη των εταιρειών κατά τη διάρκεια μιας τόσο δύσκολης περιόδου και, ταυτόχρονα, την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της αγοράς μακροπρόθεσμα, χωρίς να υπονομεύεται η προστασία των επενδυτών.

Ειδικότερα, το υπόμνημα αφορά τα ακόλουθα τρία κύρια σημεία:

1. Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο

i. Προτείνεται η υιοθέτηση ενός απλουστευμένου Ενημερωτικού Δελτίου (ΕΔ) στις περιπτώσεις των Δευτερογενών Εκδόσεων.
Όταν πρόκειται να υπάρχει δευτερογενής έκδοση, θα πρέπει να απαιτείται ένα σύντομο ΕΔ που θα περιέχει μόνο τις ουσιώδεις πληροφορίες που χρειάζεται ο επενδυτής για να προβεί σε μία τεκμηριωμένη απόφαση, καθώς οι εκδότες δημοσιεύουν ήδη ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις πάγιες πληροφορίες για τις δράσεις τους, την στρατηγική τους , την οικονομική τους κατάσταση κλπ.
Στο υπόμνημα της EuropeanIssuers περιγράφονται ακριβώς τα κριτήρια που θα έπρεπε να τηρεί ένα τέτοιο σύντομο ΕΔ όσον αφορά το περιεχόμενο, το είδος των ουσιωδών πληροφοριών που προστίθενται στις ήδη γνωστές που απαιτούνται βάσει του άρθρου 6 του Κανονισμού για το ΕΔ, το μέγεθος, η ανάγκη για μείωση του χρονικού ορίου κατά το οποίο η εταιρεία θα έχει εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά από τους 18 τουλάχιστον μήνες, που ισχύει σήμερα, στους 9 μήνες και η πρόταση για επέκταση του μέτρου και στην έκδοση ομολογιών χρέους.

ii. Προτείνεται η επέκταση της περιόδου ισχύος των βασικών ΕΔ από τους 12 μήνες στους 24.

iv. Προτείνεται η προσωρινή αναστολή του ορίου του 20% όπως αυτό προβλέπεται στην εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης ΕΔ, εφόσον πρόκειται για μετοχές που προκύπτουν από τη μετατροπή ή την ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών ή από την άσκηση δικαιωμάτων που παρέχουν άλλες κινητές αξίες, με τον όρο οι εν λόγω μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά. Αυτό θα έχει ως επακόλουθο την διευκόλυνση της έκδοσης των συγκεκριμένων τίτλων, κυρίως από τις μικρομεσαίες εταιρείες (ΜΜΕ), λόγω της προτίμησης αυτών των τίτλων από τους επενδυτές.

v. Όσον αφορά τις προσωπικές τοποθετήσεις, προτείνεται:
• η αύξηση του ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 1.4β από 150 σε 500 φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανά Κράτος Μέλος,
• η διεύρυνση του ορισμού των ειδικών επενδυτών ώστε να περιλαμβάνει και τους ημι-επαγγελματίες επενδυτές,
• η αύξηση του ελάχιστου ορίου που καθιστά υποχρεωτική την σύνταξη ΕΔ για συγκεντρώσεις κεφαλαίων ή έργα πληθοχρηματοδότησης από τα 8 εκ. ευρώ σε 50 εκ. ευρώ.

2. MiFID

i. Προτείνεται οι ΜΜΕ των οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν ξεπερνά το 1 δις ευρώ, να εξαιρεθούν από τους κανόνες διαχωρισμού των υπηρεσιών έρευνας από τις λοιπές συναλλαγές, ώστε οι ίδιες οι μικρομεσαίες ΕΠΕΥ να έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν αναλύσεις ερευνών ως τρόπο μείωσης του κόστους.

ii. Προτείνεται η εισαγωγή της νέας κατηγορίας του «ημι-επαγγελματία επενδυτή».

iii. Προτείνεται η εξαίρεση απλών προϊόντων όπως τα εταιρικά ομόλογα, οι εισηγμένες μετοχές, τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τα ETF από τις απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση του προϊόντος και την ταυτοποίηση της αγοράς-στόχου

3. Κανονισμός για την Κατάχρηση ς της Αγοράς (MAR)

i. Προτείνεται η προσωρινή αναστολή ή έστω η απλοποίηση των διατάξεων για την πραγματοποίηση βολιδοσκοπήσεων της αγοράς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εκδότη και επενδυτή και να διερευνηθεί το ενδιαφέρον για μια συναλλαγή.

ii. Προτείνεται η προσωρινή αναστολή της υποχρέωσης τήρησης καταλόγων με πρόσωπα που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες (“insider lists”) για 5 χρόνια μετά την Αρχική Δημόσια Πρόταση. Επιπλέον, προτείνεται η μείωση του κόστους συμμόρφωσης για όλους τους εκδότες.

iii. Προτείνεται η κατάργηση των καταλόγων με πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα.

iv. Προτείνεται η αύξηση του απαιτούμενου κατώτατου ορίου για γνωστοποίηση των συναλλαγών από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα. Επίσης, κρίνεται σκόπιμος ο εξορθολογισμός των γνωστοποιούμενων συναλλαγών, ώστε να απαιτείται γνωστοποίηση μόνο των συναλλαγών που δίνουν σήμα «αγοράς» και όχι π.χ. την διάθεση δωρεάν μετοχών.

v. Τέλος, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών και των απρόβλεπτων επιπτώσεων της πανδημίας, η ΕΑΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) καλείται να προκρίνει ως απόλυτα εύλογη την καθυστέρηση δημοσιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς ενέχεται ο κίνδυνος να αποσταθεροποιηθεί οικονομικά ο εκδότης.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία παρακάτω:

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)