ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑ

Προσπάθεια για στήριξη των τοπικών κεφαλαιαγορών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

04 Απριλίου 2018

Στις 21 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα Χάρτη Πορείας στον οποίο αναγγέλλεται η δημοσίευση Ανακοίνωσης με τα μέτρα στήριξης της ανάπτυξης των τοπικών και περιφερειακών κεφαλαιαγορών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει την Ανακοίνωση το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Η πρωτοβουλία αυτή ευθυγραμμίζεται με την ενδιάμεση αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών, στο οποίο είχαν ήδη ανακοινωθεί τα εν λόγω μέτρα (ένατο μέτρο προτεραιότητας).

Η Ανακοίνωση αυτή θα βασιστεί στην έκθεση της Ομάδας Εργασίας για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών της Πρωτοβουλίας της Βιέννης. Η στρατηγική θα ενσωματώνει επίσης την εμπειρία που αποκτήθηκε από το Πρόγραμμα της Επιτροπής για την Στήριξη της Διαρθρωτικής Μεταρρύθμισης, το οποίο παρέχει τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί από τις εθνικές αρχές ή τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς στις χώρες τους.

Η Ανακοίνωση θα περιλαμβάνει μέτρα που θα λειτουργούν σε δύο επίπεδα:

• Σε εθνικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει διάφορες μορφές στήριξης για τις πρωτοβουλίες που είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. Αυτές μπορεί να είναι οι ακόλουθες:
1. η υποστήριξη των κυβερνητικών στρατηγικών για τις κεφαλαιαγορές•
2. η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος•
3. η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές (π.χ. αξιοποιώντας το Πρόγραμμα για την Στήριξη των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων) •
4. η δημιουργία κινήτρων για τους θεσμικούς επενδυτές•
5. η προώθηση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης•
6. η ενίσχυση της εποπτείας της κεφαλαιαγοράς.

Σε περιφερειακό (διασυνοριακό) επίπεδο, θα μπορούσαν να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:
1. η ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών των χρηματιστηρίων και των διασυνοριακών διασυνδέσεων μεταξύ των υποδομών των τοπικών κεφαλαιαγορών (όπως είναι τα κεντρικά αποθετήρια αξιών και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι ή φορείς εκκαθάρισης)•
2. η ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με τις περιφερειακές συμπράξεις (clusters), π.χ. για τις αγορές τιτλοποίησης ή καλυμμένων ομολόγων.

Η Ανακοίνωση θα διερευνήσει επίσης τη δυνατότητα για πιθανές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η υποστήριξη της Επιτροπής στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή των ευρωπαϊκών μέσων χρηματοδοτικής στήριξης. Θα έχει επίσης παραπομπές στις ήδη δρομολογημένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στις δημόσιες κεφαλαιαγορές.

Επόμενες δράσεις
• Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια τους σχετικά με αυτή την πρωτοβουλία στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως τις 18 Απριλίου 2018.
• Η δημοσίευση της Ανακοίνωσης σχετικά με την Υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Τοπικών Κεφαλαιαγορών, η οποία αναμένεται στο 2ο τρίμηνο του 2018.

Απόψεις και δράσεις της EuropeanIssuers και της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Συνολικά, υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών και χαιρετίζουμε τα μέτρα που ανακοίνωσε η Επιτροπή για τη στήριξη της ανάπτυξης των τοπικών και περιφερειακών κεφαλαιαγορών στην Ε.Ε.
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει η Ένωση των Κεφαλαιαγορών, ειδικά στο πλαίσιο ενός σκηνικού μετα-BREXIT, υπήρξε αναγκαία η επανεξέταση των κανονισμών που ισχύουν για τις εισηγμένες εταιρείες ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα τους. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πιθανός κατακερματισμός της αγοράς, πιστεύουμε ότι η Ένωση των Κεφαλαιαγορών θα πρέπει πρωτίστως να βοηθήσει στην εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών που είναι ανεπαρκώς αναπτυγμένες σε αρκετά κράτη μέλη και να ενισχύσει την ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Πιστεύουμε ότι απαιτείται μια περισσότερο οριζόντια προσέγγιση σε πολλά ζητήματα (ειδικά όσον αφορά την αλληλεπίδραση των εκδοτών με το χρηματοπιστωτικό σύστημα) και πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα εξής:

• Προσέλκυση των εταιρειών στις κεφαλαιαγορές με την εξασφάλιση ενός ευνοϊκού κανονιστικού περιβάλλοντος.
• Προσέλκυση των επενδυτών στις κεφαλαιαγορές μέσω της προώθησης της νοοτροπίας των ιδίων κεφαλαίων.
• Άρση των εθνικών φραγμών στις διασυνοριακές επενδύσεις και προώθηση μιας περισσότερο αναλογικής νομοθεσίας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο ισορροπημένο κανονιστικό περιβάλλον για τις εισηγμένες εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
• Ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Ιστορικό
Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι κεφαλαιαγορές σε πολλά κράτη μέλη της Ε.Ε., ιδίως εκείνες που εδρεύουν στην Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη, υστερούν σαφώς έναντι των Ευρωπαίων ομολόγων τους όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση, τη ρευστότητα και το βάθος της αγοράς. Είναι γενικά παραδεκτό ότι λόγω των αυστηρών απαιτήσεων και των επιβαρυντικών διαδικασιών πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές, οι επιχειρήσεις και οι ΜμΕ διστάζουν να τις χρησιμοποιήσουν ως πηγή χρηματοδότησης για τις δραστηριότητές τους. Πολλές από αυτές τις εταιρείες δεν φαίνεται να γνωρίζουν ακόμη την ύπαρξη εναλλακτικής λύσης αντί της τραπεζικής χρηματοδότησης. Ομοίως, πολλοί πολίτες και ιδιώτες επενδυτές έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο γνώσεων σχετικά με τις κεφαλαιαγορές. Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, λόγω όλων αυτών των ζητημάτων, οι κεφαλαιαγορές στις χώρες αυτές είναι ανεπαρκώς αναπτυγμένες και χαρακτηρίζονται από έλλειψη κινήτρων προκειμένου να αναπτυχθούν και να αποτελέσουν πηγή χρηματοδότησης, γεγονός που θα μπορούσε να συμπληρώσει αποτελεσματικά την τραπεζική χρηματοδότηση.

Περαιτέρω πηγές πληροφόρησης:
Οδικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Η πρωτοβουλία «Βιέννη» για τον Συντονισμό των Ευρωπαϊκών Τραπεζών
• Το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υποστήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSP)
Η ενδιάμεση αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών(CMU)

Μπορείτε να δείτε τα αρχεία παρακάτω:

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)