ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑ

Κεφαλαιαγορά

04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Κίνητρα για νέες εισαγωγές στο Χ.Α.
Περισσότερα
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Δέσμη προτάσεων για την Ελληνική κεφαλαιαγορά και το χρηματιστήριο
ΝΕΟ
Περισσότερα
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Το παρόν και το μέλλον της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς
Περισσότερα
06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Απόφαση 4/982/30.03.2023 Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Περισσότερα
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Listing Act
Περισσότερα
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF)
Περισσότερα
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
2022 ESEF TAXONOMY FILES 2022 & ESEF CONFORMANCE SUITE
Περισσότερα
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ένωση Κεφαλαιαγορών: νέες προτάσεις σχετικά με την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα των εταιρειών και την εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο, ώστε να καταστούν ελκυστικότερες οι κεφαλαιαγορές της ΕΕ
Περισσότερα
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Νέες διευκρινίσεις της ESMA για την Κατάχρηση Αγοράς
Περισσότερα
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Δήλωση του IOSCO (Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς) για τις γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής αναφοράς
Περισσότερα
03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ευρωπαϊκές κοινές προτεραιότητες για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις του 2022
Περισσότερα
24 ΜΑΙΟΥ 2022
Δημόσια Δήλωση ESMA σχετικά με την κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
Περισσότερα
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων της CMU
Περισσότερα
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Νέα επιστολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την χειραγώγηση της αγοράς
Περισσότερα
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Επιστολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την χειραγώγηση της αγοράς
Περισσότερα
02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Το νέο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών
Περισσότερα
01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την πολιτική καταλληλότητας των μελών ΔΣ και τις κυρώσεις βάσει του Ν. 4706/2020
Περισσότερα
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Η τελική έκθεση του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών
Περισσότερα
03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Παρατηρήσεις της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2017/828 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ (ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων)
Περισσότερα
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Παρουσίαση των κατευθυντήριων οδηγιών της ESMA για τις προθεσμίες σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Περισσότερα
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Απόφαση της ESMA για μείωση του ποσοστού γνωστοποίησης όσων έχουν αρνητικές θέσεις
Περισσότερα
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Οι βασικές προτεραιότητες της ESMA για το 2020-2022
Περισσότερα
23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Η ESMA προτείνει την ενίσχυση των κανονισμών για να αντιμετωπιστεί η αδικαιολόγητη βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά των εταιρειών
Περισσότερα
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
H 1η Έκθεση Ανασκόπησης της ESMA για την Οδηγία MiFID II
Περισσότερα
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Νέες διευκρινίσεις της ESMA για την υποβολή αναφορών
Περισσότερα
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Δημόσια Δήλωση της ESMA: «Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά την εποπτεία των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων για το 2019»
Περισσότερα
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών
Περισσότερα
27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Έρευνα της ESMA σχετικά με τις πιθανές βραχυπρόθεσμες πιέσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα στις εταιρείες
Περισσότερα
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Η ετήσια έκθεση της ESMA για τις κυρώσεις και τα μέτρα εποπτείας βάσει του Κανονισμού EMIR
Περισσότερα
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Δημοσιεύτηκε η ετήσια έκθεση της ESMA για την εφαρμογή των Αποδεκτών Πρακτικών Αγοράς
Περισσότερα
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Νέες διευκρινίσεις της ESMA για την Κατάχρηση Αγοράς
Περισσότερα
04 ΜΑΙΟΥ 2018
Επικαιροποίηση Οδηγού για την Κατάχρηση Αγοράς από την ESMA
Περισσότερα
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Μέτρα παρέμβασης της ESMA σε προϊόντα
Περισσότερα
04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Προσπάθεια για στήριξη των τοπικών κεφαλαιαγορών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Περισσότερα
03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συνέπειες σε τρίτους (εξωτερικότητες) των εκχωρήσεων απαιτήσεων
Περισσότερα
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Η τελική έκθεση της ΕΑΚΑΑ σχετικά με το ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF)
Περισσότερα
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Άρθρο των Financial Times για την MiFID II
Περισσότερα
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για μη αδειοδοτημένες εταιρείες
Περισσότερα
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)